Llicència de Activitat a Vic

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència d’activitats, des de petits locals a grans indústries.

 

Licencia Apertura y Actividad en Vic Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. A continuació, detallem com s’haurà de realitzar el tràmit en la gran majoria d’activitats:

Comunicació Obertura d’Activitat Innòcua “Classe A”

Són activitats innòcues de classe A, les que es troben incloses en la relació d’activitats innòcues de l’Annex 1 de la “Ordenança reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions”, que al seu torn compleixen les condicions següents:

 • La superfície total dels locals no és superior a 100 m2 (superfície útil)
 • No tenen cap element de força motriu (motor o similar).
 • No tenen equips d’aire condicionat.
 • La càrrega de foc corresponent als productes i materials emmagatzemats, no és superior a 100 Mcal/m2.
 • Ocupació màxima: 25 persones.

Documentació i tràmits inicials necessaris:

1 – S’ha d’haver sol·licitat i obtingut prèviament el Certificat Compatibilitat Urbanística que, si s’escau, expedirà aquest Ajuntament.

2 – Si per implantar l’activitat a realitzar obres, sol·licitud i obtenció de la llicència d’obres que, si s’escau, concedirà aquest Ajuntament (o comunicació prèvia d’obres, segons correspongui).

Acabats aquests, i abans de posar en funcionament l’activitat, es durà a terme el tràmit de comunicació prèvia d’obertura, amb la presentació de:

 • Instància de la Comunicació Ambiental Prèvia segons model de l’ajuntament
 • Memòria descriptiva de l’activitat i de les Instal·lacions.
 • Plànols
 • Certificat final, emès per tècnic titulat competent, acreditant que l’activitat compleix tota la normativa que és d’aplicació.

Comunicació Obertura d’Activitat Innòcua “Classe B”

Són activitats innòcues de classe B:

Les incloses en la relació d’activitats innòcues de l’Annex de la “Ordenança reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions”), excepte les classificades com innòcues de “Classe A”, si alhora compleixen totes les condicions:

– Superfície:

 • Tallers: fins a 100 m2, (sup. útil total)
 • Aparcaments exteriors: qualsevol superfície
 • Altres activitats: fins a 400 m2 (sup. útil total)

– Potència motriu unitària (màxim)                                                    1 kW.

– Potència motriu total (màxim) abril                                                  4kw. (*)

– Aire condicionat (màxim)                                                                   15 kw.

– Càrrega de foc                                                                                       fins a 200 Mcal/m2

– Ocupació màxima                                                                                 50 persones (**)

– Horari de funcionament                                                         Activitats comercials: horaris vigents.

– Altres activitats: entre les 8 i les 21 h.

 • (*) – Panaderies, amb forn fins a 7,5 kW
 • (**) – Llevat ús comercial

Documentació i tràmits inicials necessaris:

1 – S’ha d’haver sol·licitat i obtingut prèviament Certificat de compatibilitat urbanística que, si s’escau, expedirà l’Ajuntament de Vic

2 – Si per implantar l’activitat a realitzar obres, sol licitud i obtenció de Llicència d’Obres que, si s’escau, concedirà aquest Ajuntament (o comunicació prèvia d’obres, segons correspongui).

Acabats aquests, i abans de posar en funcionament l’activitat, es durà a terme el tràmit de comunicació prèvia d’obertura, amb la presentació de:

3 – Instància de Comunicació Prèvia

4 – Documentació Tècnica

Documentació emesa i signada per tècnic titulat competent, amb el contingut següent:

4.1 – Memòria descriptiva de l’activitat i de les seves instal lacions.

4.2 – Plànols de les instal·lacions

5 – Certificació final, emès per tècnic titulat competent, acreditant que l’activitat compleix tota la normativa que és d’aplicació.

Comunicació Prèvia Ambiental d’Activitats incloses en Annex III Llei 20/2009

Documentació necessària i tràmits inicials:

1 – S’ha d’haver sol·licitat i obtingut prèviament Certificat de compatibilitat urbanística que, si s’escau, expedirà l’Ajuntament de Vic

2 – Si per implantar l’activitat a realitzar obres, sol·licitud i obtenció de Llicència d’Obres que, si s’escau, concedirà aquest Ajuntament (o comunicació prèvia d’obres, segons correspongui).

Acabats els tràmits inicials, i abans de posar en funcionament l’activitat, es durà a terme el tràmit de comunicació prèvia d’obertura, amb la presentació de:

3 – Instància de Comunicació Prèvia (per duplicat)

4 – Documentació Tècnica (per duplicat):

Projecte tècnic, signat per un tècnic titulat competent. Estarà integrat, com a mínim, per memòria i plànols. La memòria ha de contenir la informació necessària per definir de manera clara i suficientment detallada les característiques de l’activitat.

5 – Certificat final, emès per tècnic titulat competent, acreditant que l’activitat compleix tota la normativa que és d’aplicació.

Hi ha la possibilitat que l’activitat que vols dur a terme, no estigui inclosa en aquesta classificació.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Vic:

 

Si vols consultar o tens dubtes de com tramitar la teva llicència d’activitats, no dubtis en trucar-nos al 93.588.25.32 o també pots omplir el formulari de CONTACTE i t’assessorarem.