Llicencia d’activitats Sant Vicenç dels Horts

Per poder obrir un nou negoci a la localitat de Sant Vicenç dels Horts l’Ajuntament d’aquesta localitat et demanarà una sèrie de tràmits en els què els nostres tècnics tenen gran experiència en dur-los a terme per facilitar tot el possible al client la obtenció de tots els permisos necessaris.

Segons el tipus d’activitat que tinguis pensat dur a terme, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, et requerirà una sèrie de documentació per a l’obtenció del permís corresponent.

 

Licencia Apertura y Actividad en Sant Vicenç dels Horts Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Realitzem qualsevol tipus de tramitació com les que a continuació s’enumeren:

Declaració Responsable (Llicència Activitat Innòcua Comunicació Municipal)

Mitjançant la Declaració responsable d’obertura, la persona interessada comunica a l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta.

Les activitats subjectes a aquest tràmit consten a l’Annex I de la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa (vegeu columna Annex I) i han de disposar de la documentació tècnica:

  • Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat instal·lació o establiment
  • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic

Regim de comunicació annex II de la Llei 16/2015

Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura, la persona interessada informa l’Administració l’inici d’una de les activitats econòmiques de baix risc, incloses a l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa, s’ha d’adjunta el projecte i el certificat tècnics necessaris per exercir-la.

En aquest cas, la documentació tècnica requerida és:

  • Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
  • Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
  • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
  • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
  • Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
  • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Sant Vicenç del Horts :

 

Si vols un assessorament en la tramitació de la teva Llicència d’Obertura d’Activitat a Sant Vicenç dels Horts, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE informarem i elaborarem un pressupost dels nostres serveis sense cap compromís.