Llicència Activitat Vilanova i la Geltrú

En DIP Enginyeria, podem donar-li un suport tècnic inicial, per tramitar correctament tot tipus de llicències d’activitat o obertura a Vilanova i la Geltrú.

A continuació exposem els requisits mínims (activitats de poca influència mediambiental), per tramitar la gran majoria aquests expedients en aquest municipi.

 

Llicència Obertura i Activitat a Vilanova i la Geltrú Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Règim de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues i per a totes aquelles incloses a l’annex III segons la Llei 20/2009.

Documentació a aportar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú:

 • Comunicació prèvia: s’ha de presentar amb una antelació mínima d’un mes a la data d’inici de l’activitat, per duplicat, amb les dades identificatives del titular, i les del tècnic responsable de la memòria i les de l’activitat. Juntament amb la sol licitud el peticionari ha de presentar el resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per a la tramitació de l’expedient, el qual no es tramitarà si no s’ha efectuat el pagament.
 • Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 • Fotocòpia de la constitució de la societat en cas que ho sigui, degudament actualitzada, aportant còpia en el cas de les possibles modificacions estatutàries que sobre la mateixa s’hagin produït.
 • Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local.
 • Fotocòpia declaració censal, model 036, 037 o IAE.
 • Una memòria valorada subscrita per tècnic competent o instal·lador autoritzat.
 • La memòria justificativa de les instal·lacions, descripció detallada de l’activitat a desenvolupar, plànol d’emplaçament, plànol de planta, plànol de secció a escala 1:50 i Pressupost.
 • En cas que l’activitat es desenvolupi en un pis s’haurà de presentar el pla de tot l’habitatge, justificant l’habitabilitat del mateix.
 • Fotografies de l’interior del local i de la façana de l’edifici, on s’instal·larà l’activitat.
 • Compliment de la Llei de Normalització lingüística pel que fa a la retolació de l’establiment.
 • Compliment dels criteris establerts pel departament de llicències urbanístiques, per que fa referència al rètol de la façana del local.

Un cop acabades les instal·lacions i abans de recollir la llicència d’obertura es presentarà una certificació tècnica que acrediti que les instal lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable.

També et pot interessar els següents serveis:

 

Si necessites una llicència d’obertura o activitat per a Vilanova i la Geltrú, truca’ns al 93.588.25.32 o omple el qüestionari de CONTACTE, i ens posarem en contacte amb tu. Si vol que l’assessorem no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.