Llicència Activitat Viladecans

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència d’obertura o activitat, des de petits locals a grans indústries.

Disposem de tècnics qualificats per tramitar la llicència d’obertura o llicència d’activitat del seu local o nau industrial i li oferim l’elaboració d’un projecte tècnic perquè no tingui cap problema a l’hora de tramitar-lo al Ajuntament de Viladecans.

 

Licencia Apertura y Actividad en Viladecans Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. A continuació, detallem el procediment típic per a aquest municipi de la gran majoria d’activitats:

Activitats sotmeses al règim de llicència d’obertura d’establiment (Comunicació Prèvia).

En virtut del que disposa l’article 41.3 de la LIIA, en aquest municipi resten subjectes a llicència d’obertura d’establiments les activitats relacionades en l’annex III de l’esmentada Llei d’Intervenció Integrada, tant per ser implantades com per a qualsevol canvi substancial que s’hi pretengui introduir un cop autoritzades.

Els objectius de la llicència municipal d’obertura d’establiments regulada en aquesta ordenança, són:

1.Verificar que les instal·lacions projectades s’adapten als principis i la normativa descrita a l’article 4 d’aquesta ordenança.

2.Possibilitar que els veïns afectats per l’activitat que es pretén implantar puguin defensar els seus drets i interessos davant l’Ajuntament de Viladecans, abans que aquest es pronunciï sobre l’atorgament o no del permís.

Documentació a presentar a l’ajuntament de Viladecans:

  • La sol·licitud d’aquesta llicència d’obertura, que ha de contenir les dades que estableix l’article 70.1 de la LPAC, ha d’anar acompanyada de dos exemplars d’un projecte executiu, redactat per una persona tècnica competent i visat pel respectiu col·legi professional, el qual ha contenir, almenys, la informació següent:
    • Descripció de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i principals característiques, així com les instal·lacions, maquinària i productes a utilitzar, emmagatzemar i produir i, les fonts de les emissions, el tipus i la magnitud de les mateixes.
    • Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció del medi ambient, seguretat industrial, salubritat, accidents greus, prevenció d’incendis, de riscos i d’accidents laborals, protecció de la salut, així com de la normativa sectorial reguladora de l’activitat concreta que es pretengui instal lar o modificar.

Tota la informació esmentada es detallarà en: 1) una memòria justificativa, 2) plànols de conjunt i de detall de l’emplaçament i de les instal·lacions, suficientment descriptius, per tal que quedi perfectament definides les activitats i instal·lacions projectades, 3) un plec de prescripcions tècniques , on es farà la descripció de les instal lacions, es justifiqui el compliment de la normativa aplicable i es reguli l’execució de les instal·lacions projectades; 4) un pressupost amb preus unitaris, estats d’amidaments i, les dades necessàries per a la valoració de les instal lacions .

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Viladecans:

 

Si té qualsevol dubte de com ha de tramitar la seva llicència d’Activitat i Obertura a Viladecans o necessita una valoració econòmica de la realització del projecte tècnic, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 93.588.25.32 o omplert el formulari de CONTACTE i estarem encantats en atendre’l el millor possible.