Llicència Activitat Santa Coloma de Gramenet

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència d’obertura o d’Activitats, per a local comercial, botigues, comerços i naus industrials a Santa Coloma de Gramenet.

 

Licencia Apertura y Actividad en Santa Coloma de Gramanet Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. Segons el que estableix la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquestes es poden classificar en:

 • Règim de Comunicació Municipals (Activitats Innòcues).
 • Règim de Comunicació Ambientals Prèvia (annex III; LPCA).
 • Règim de Llicència Ambiental (Annex II; LPCA).
 • Règim d’Autorització Ambiental (Annex I; LPCA).

A continuació, detallem com s’haurà de realitzar el tràmit en la gran majoria d’activitats:

Comunicació Prèvia per a l’inici d’exercici de Activitats Innòcues

Les activitats subjectes aquest règim de comunicació no estan incloses en cap annex de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. Grups d’activitats sotmeses aquest règim:

 • Comerç al detall d’articles tèxtils i roba, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Comerç al detall d’articles de neteja i perfumeria, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Comerç al detall d’ordinadors i complements, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Comerç al detall d’alimentació, sense cap procés de cocció o manipulació ni elements frigorífics de més de 5 m3, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Compra – venda d’automòbils, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Comerç al detall de sabates i complements, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Comerç al detall d’electrodomèstics, amb una superfície màxima de 150 m2
 • Comerç al detall d’articles diversos (basar), amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Exposició i venda mobles i complements, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Comerç al detall d’articles de regal i decoració, amb una superfície total màxima de 150 m2
 • Magatzem d’articles no combustibles ni inflamables, amb una superfície màxima de 150 m2
 • Activitats administratives, oficines, bancs, etc. amb una superfície total màxima de 200 m2
 • Despatxos i consultes mèdiques amb una superfície total màxima de 200 m2
 • Acadèmia d’idiomes, informàtica i similar, amb superfície total màxima de 200 m2
 • Garatge particular fins a 4 vehicles, amb una superfície total màxima de 100 m2.
 • Serveis de perruqueria i bellesa, amb una superfície total màxima de 150 m2.

Requisits a complir:

 • Cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística, si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic.
 • Caldrà l’autorització d’abocaments en el cas que l’activitat produeixi abocaments d’aigües residuals a la llera pública.
 • Si l’activitat se situa en un espai natural protegit, està subjecte al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.
 • Ajustar al Pla Especial de millora urbana per a la regulació dels Usos de Santa Coloma de Gramenet.

Documentació a aportar per tramitar aquest tipus d’expedients:

 • Instància específica de comunicació.
 • Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant.
 • Fotocòpia de la constitució de la societat i acreditació de la representació.
 • Fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptura de compravenda.
 • Fotocòpia de l’alta d’IAE.
 • Certificació emesa per tècnic competent acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen les condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, i les especificacions de l’activitat concreta que es porta a terme (enginyer). (Cal utilitzar el Certificat Tècnic normalitzat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)
 • Declaració responsable del titular de l’activitat en la qual manifesta solemnement que compleix els requeriments legalment exigibles per a l’establiment i exercici de l’activitat.

Comunicació Ambiental Prèvia per a l’inici d’exercici d’activitats amb documentació tècnica

Les activitats subjectes aquest règim de comunicació no estan incloses en cap annex de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. Grups d’activitats sotmeses aquest règim:

 • Establiments comercials amb una superfície total de més de 150 m2 i fins a 400 m2
 • Comerç al detall d’alimentació, sense obrador, amb elements frigorífics de més de 5 m3
 • Elaboració i venda de plats precuinats
 • Despatx de pa amb forns de cocció de potència màxima 7,5 kW
 • Fusteries, ebenisteries o similars sense instal·lacions de pintura, envernissament o lacat
 • Activitats administratives, oficines, bancs, etc. amb una superfície total de més de 200 m2
 • Despatxos i consultes mèdiques, amb una superfície total de més de 200 m2
 • Peixateries i carnisseries sense obrador
 • Locutoris telefònics i sales d’Internet
 • Acadèmies d’idiomes, informàtica, i similars, amb superfície total entre 200 m2 i 1000 m2
 • Establiments de tatuatge i / o pírcing

Requisits a complir:

 • Cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística, si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic.
 • Caldrà l’autorització d’abocaments en el cas que l’activitat produeixi abocaments d’aigües residuals a la llera pública.
 • Si l’activitat se situa en un espai natural protegit, està subjecte al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.
 • Es ajustar Pla Especial de Millora Urbana per a la regulació dels Usos de Santa Coloma de Gramenet

Documentació a aportar per tramitar aquest tipus d’expedients:

 • Instància específica de comunicació.
 • Fotocòpia DNI / NIF del sol·licitant.
 • Fotocòpia de la constitució de la societat i acreditació de la representació.
 • Fotocòpia contracte d’arrendament o escriptura de compravenda.
 • Fotocòpia de l’alta d’IAE.
 • Plànol del local.
 • Certificació emès per tècnic competent acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen les condicions de seguretat, salubritat i tranquil litat i les específiques de l’activitat concreta que es porta a terme. (Cal utilitzar el Certificat Tècnic normalitzat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)
 • Declaració responsable del titular de l’activitat en la qual manifesta solemnement que compleix els requeriments legalment exigibles per a l’establiment i exercici de l’activitat.

Hi ha la possibilitat que el teu activitat estigui classificada en un tipus de tramitació segons la Llei 20/2009 diferent al comentat anteriorment, com són:

 • Llicències subjectes Llei 11/09. Annex IV Llei 20/09
 • Règim Comunicació. Annex III Llei 20/09
 • Llicència Ambiental. Annex II Llei 20/09

També et pot interessar els següents serveis:

Si vols que t’assessorem, no dubtis a posar-te en contacte amb nosotros.Puedes trucar-nos al 93.588.25.32 o pots omplir el formulari de CONTACTE. Et podem proporcionar un pressupost dels nostres serveis sense cap tipus de compromís.