Llicència Activitat Sant Joan Despí

Des de fa molts anys, els tècnics de DIP Enginyeria, han dut a terme un gran nombre de tràmits d’expedients per a llicències d’activitat o obertura de tot tipus negocis, botigues o establiments comercials a Sant Joan Despí.

La gran majoria d’activitats, amb una afectació mediambiental baixa, mitjana o elevada, es tramiten tal com estableix l’ajuntament de Sant Joan Despí.

Llicència Obertura i Activitat a Sant Joan Despí Despacho Ingeniería Poryectos DIP

 

 

Certificat de Compatibilitat Urbanística

Certificació sobre la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic de la zona en què s’ha previst la instal·lació. Aquest document és preceptiu per a les autoritzacions ambientals (activitats de l’Annex I) i per a les llicències ambientals (activitats de l’Annex II.1 i II.2).

Documentació:

 • Formulari sol·licitud
 • Plànols de situació i d’emplaçament.
 • Memòria descriptiva de l’activitat.
 • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
 • Requeriment de l’activitat en relació amb els serveis públics municipals.
 • Carta de pagament de les taxes municipals.

Activitats Innòcues no classificades en la Llei 20/2009

El seu funcionament no afecta el medi ambient. Aquest tipus d’activitats no requereix el nomenament d’un tècnic, la documentació tècnica serà signat la persona sol·licitant de l’activitat.

Activitats Classificades en la Llei 20/2009 (ANNEX III)

S’inclouen en aquest apartat determinades activitats que, per superfície, volum o incidència a la zona, requereixen la presentació d’un projecte / una memòria tècnica descriptiva de l’activitat signada per una persona tècnica competent.

Documentació:

 • Formulari sol·licitud
 • Qüestionari tècnic
 • Butlletí instal·lador elèctric, si escau.
 • Fotocòpia DNI / CIF del titular.
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució.
 • Fotocòpia escriptura de poders, si escau.
 • Fotocòpia escriptura de propietat o contracte de lloguer.
 • Relació de veïns immediats.
 • Plànols de situació i d’emplaçament.
 • Projecte tècnic signat per persona tècnica competent.
 • Carta de pagament de les taxes municipals.

Activitats amb incidència ambiental incloses en l’Annex I, II.1, II.2 i III.

Procediment per a la concessió de l’autorització ambiental, la llicència ambiental o el permís ambiental municipal, segons la classificació de l’activitat, d’acord amb el que preveu la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.

Documentació

 • Formulari sol·licitud
 • Qüestionari tècnic
 • Fotocòpia DNI / CIF del titular.
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució.
 • Fotocòpia escriptura de poders, si escau.
 • Fotocòpia escriptura de propietat o contracte de lloguer.
 • Relació de veïns immediats.
 • Plànols de situació i d’emplaçament.
 • Projecte tècnic signat per persona tècnica competent i visat pel Col·legi professional, amb el full d’assumpció de direcció tècnica del projecte.
 • Estudi d’impacte acústic (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica).
 • Carta de pagament de les taxes municipals.

També és possible que a més dels tràmits administratius de Llicència d’Obertura per a Activitats et poden interessar els següents serveis:

 

Hi ha la possibilitat que el teu activitat situada a Sant Joan Despí estigui classificada en un tipus de tramitació segons la Llei 20/2009 diferent al comentat anteriorment. Si vols que t’assessorem no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, trucant al 93.588.25.32 o emplenat el formulari que apareix en CONTACTE. Et podem proporcionar un pressupost dels nostres serveis sense cap tipus de compromís.