Llicència Activitat Sant Feliu de Llobregat

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència d’activitats o d’obertura a Sant Feliu de Llobregat, des de petits locals a grans indústries. Hem realitzat diferents tipus d’obertura de locals comercials i naus industrials a Sant Feliu de Llobregat.

 

Licencia Apertura y Actividad en Sant Feliu de Llobregat Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. A continuació, detallem el procediment típic per al municipi de Sant Feliu de Llobregat de la gran majoria d’activitats:

Obertura d’establiments comercials o industrials a Sant Feliu de Llobregat

a)         Informació sobre canvis normatius

Amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats s’estableix un nou règim d’intervenció administrativa sobre les activitats amb incidència ambiental i queda derogada la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.

Des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat que va tenir lloc en data 11 de desembre de 2009, el Govern disposa de 8 mesos per aprovar el desplegament reglamentari de la Llei 20/2009 el que està fent a data d’avui, i cal adaptar la normativa local a la normativa aprovada. Fins que no entri en vigor aquest reglament són aplicables les disposicions reglamentàries que no siguin contràries a la llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

A més de l’esmentada llei, són aplicables, en funció del tipus d’activitat, les següents normes:

  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

b) Tramitació fins a l’aprovació de la normativa municipal

1.La persona interessada s’adreçarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per efectuar el tràmit que correspongui, en funció del que es vulgui sol·licitar.

2.La tramitació de l’obertura d’un establiment pot discórrer per dues vies en funció de l’activitat que se sol·licita:

1.La Comunicació Prèvia declaració responsable. En supòsits de comunicació prèvia declaració responsable, l’inici de l’activitat requerirà disposar de totes les autoritzacions prèvies que siguin preceptives i la comunicación a l’Ajuntament acreditant aquest aspecte. Cal tenir en compte, que l’exercici de l’activitat erá d’exclusiva responsabilitat de la persona interessada. En tot cas, estigui funcionant l’activitat o es trobi pendent d’inici, l’administració efectuarà el corresponent control i inspecció resolent mitjançant dictamen emès per l’òrgan competent sobre l’adequació a la normativa de l’inici del activitat i, quan correspongui, en una fase posterior , però ha d’emetre dictamen d’adequació a normativa del funcionament o activitat.

2.La Llicència Ambiental i la d’espectacles i activitats recreatives. En el supòsit d’activitats sotmeses a llicència municipal ambiental o d’espectacles i activitats recreatives no es podrà iniciar l’activitat sense la corresponent llicència d’obertura.

c) Tràmits, activitats incloses i models de sol·licitud

1.Llicència ambiental Annex II i IV c) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

2.Comunicació prèvia declaració responsable Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

3.Comunicació prèvia declaració responsable per a activitats no incloses en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Annex III.2 de la classificació municipal.

4.Comunicació prèvia declaració responsable per a activitats innòcues Annex III.3 de la classificació municipal.

5.Llicència d’espectacles i activitats recreatives

6.Comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives

Tràmits relacionats:

1.Canvi de nom activitats subjecte a comunicació prèvia-declaració responsable.

2.Transmissió de Llicència ambiental o d’activitats recreatives i espectacles públics

3.Informe de compatibilitat urbanística.

4.Autorització sanitària. Cal sol·licitar-la, quan volem obrir un establiment de tatuatge, pírcing i / o micropigmentació.

5.Autorització d’incendis

6.Autorització d’abocament d’aigües residuals. En cas que sigui preceptiva per a la tramitació de la comunicació prèvia haurà de demanar a l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En relació a les autoritzacions d’incendis, autoritzacions sanitàries i autoritzacions d’abocament d’aigües residuals, en els casos en què correspongui tal com s’indica per a cada un dels tràmits relacionats la sol·licitud de les mateixes tindrà sempre caràcter previ a la tramitació de la corresponent comunicació prèvia atenent al tipus d’activitat de què es tracti.

També et pot interessar els següents serveis:

 

Pot ser que l’activitat que necessitis no aquest explicada, pots trucar-nos al 93.588.25.32 i t’informarem o si ho prefereixes pots omplir el nostre formulari de contacte. Si tens qualsevol tipus de consulta sobre llicències d’obertura o activitat a Sant Feliu de Llobregat, no dubtis a trucar-nos.