Llicència Activitat Sabadell

En DIP Enginyeria duem a terme la gestió de la seva llicència d’activitat i d’obertura a Sabadell, així com tots els tràmits necessaris per posar en marxa el seu negoci.

Tenim una àmplia experiència en tot tipus de procediments administratius i gestionarem tota la documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’activitat o obertura a Sabadell.

En els últims anys hem realitzat diverses obertures de locals comercials i naus industrials a Sabadell. En l’apartat de projectes podrà comprovar un llistat de diverses obres.

 

Licencia Apertura y Actividad en Sabadell Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Realitzem llicències d’obertura per als següents tipus de negocis, classificats segons el tipus d’activitat:

 • Restauració: bar, cafeteria, restaurant
 • Comerç d’alimentació (fruiteria, peixateria, carnisseria, xarcuteria, supermercat, …).
 • Comerços no alimentaris o establiment comercial (sabateria, botiga de roba, botiga d’esport, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, estanc, joieria, locutori, ferreteria, floristeria, copisteria, concessionari …).
 • Alimentació amb obrador (fleca, pastisseria, …).
 • Comerços: botiga de venda de roba i complements, sabateries, perruqueries, carnisseries, peixateries, fruiteries, xarcuteria, supermercat, etc.
 • Oficines: despatx professional, banc, caixa d’estalvis, agència de viatge.
 • Sanitàries: hospital, clínica, consulta mèdica
 • Laboratoris d’anàlisi i investigació
 • Tatuatge, pírcing, micropigmentació.
 • Esportives: Pista de pàdel, gimnàs, etc
 • Industrials:
  • taller artesanal (fusteria, manyeria, vidres …).
  • nau industrial, magatzem, taller mecànic, fabricació industrial.

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. A continuació, detallem com s’haurà de realitzar el tràmit en la gran majoria d’activitats:

Comunicació Ambiental Inici Activitat

Activitats classificades en l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA)

Previ al tràmit de comunicació caldrà fer els següents tràmits:

1) Obtenció de la corresponent llicència d’obres, si escau, o obtenció de l’informe urbanístic favorable i d’idoneïtat de l’activitat, en el cas d’edificacions existents construïdes sense ús específic, i que no requereixin la realització d’obres.

2) Obtenció d’informes preceptius i autoritzacions sectorials necessaris, fixats per la normativa sectorial aplicable per a dur a terme l’activitat.

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries.

Documentació:

1) Full de comunicació prèvia.

2) Fotocòpia del NIF o DNI del titular o exhibició de l’original.

3) Exhibició de l’original o fotocòpia de la declaració censal de l’IAE.

4) Nota simple, còpia de l’escriptura pública o indicar la llicència urbanística on consti la descripció del local.

5) Declaració responsable subscrita pel titular de l’activitat.

6) Qüestionari tècnic.

7) Projecte tècnic amb memòria ambiental

8) Certificat del col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del tècnic, excepte si el projecte tècnic es presenta visat.

9) Justificació de disposar per part del tècnic d’assegurança de responsabilitat civil adequat.

10) Certificació tècnica del director o directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i que es compleixen tots els requisits ambientals, de seguretat, urbanístics i altres previstos en la legislació sectorial de l’activitat.

11) Informe urbanístic i d’idoneïtat de l’activitat favorable, en el cas d’edificacions existents construïdes sense ús específic.

12) Documentació complementària a aportar en funció de la tipologia d’activitat i instal·lacions que disposi:

13) Documentació acreditativa dels vectors mediambientals:

14) Per a activitats que es desenvolupin totalment o parcialment en horari tarda / nit o que disposin de maquinària que pugui funcionar en aquest horari:

 • Certificació específica que acrediti que no superen els valors límits d’immissió segons el que estableix l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Sabadell.
 • Documentació acreditativa en matèria de prevenció i seguretat d’incendis:

15) Per a activitats incloses en l’annex I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis:

 • Certificat de l’acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de l’Administració

16) Per a activitats no incloses en l’annex I o II de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis:

 • Annex de Prevenció i Protecció Contraincendis
 • Certificat de posada en marxa de les instal lacions de protecció contra incendis i contracte de manteniment.
 • Certificats d’instal·lació on es justifiqui la instal lació dels elements de protecció passiva contra incendis, amb el corresponent assaig de laboratori de comportament al foc.

Hi ha la possibilitat que el teu activitat estigui classificada en un tipus de tramitació segons la Llei 20/2009 diferent al comentat anteriorment:

 

Et podem proporcionar un pressupost per a la realització de la teva llicència d’activitat o obertura a Sabadell sense cap tipus de compromís. Si vols que t’assessorem no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?