Llicència activitat Pineda de Mar

Si vas a emprendre un nou negoci a la localitat de Pineda de Mar, l’Ajuntament et demanarà que facis els tràmits tant tècnics com administratius per obtenir els permisos necessaris per obrir el teu negoci. En DIP Enginyeria estem especialitzats en aquests tràmits i posem els nostres serveis a la teva disposició perquè et sigui més fàcil l’obertura del teu nou negoci.

 

Proyecto Licencia Actividad Ayuntamiento Pinedad de Mar Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

A continuació detallem alguns dels tràmits i la documentació que et requerirà l’ajuntament de Pineda de Mar

Declaració Responsable (Llicència Activitat Innòcua Comunicació Municipal)

Les activitats subjectes a aquest Tràmit consten en l’annex I de la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa (veure columna Annex I) i han de disposar de la documentació tècnica:

 • Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del Compliment de la normativa que regeix l’activitat Instal·lació o Establiment
 • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic

Règim de comunicació annex II de la Llei 16/2015

Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura, l’interessat informa l’Administració l’inici d’una de les activitats econòmiques de baix risc, incloses en l’annex II de la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa, s’ha de s’adjunta el projecte i el certificat tècnics necessaris per exercir-la.

En aquest cas, la documentació tècnica requerida és:

 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
 • Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si s’escau.
 • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
 • Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010

Comunicació Prèvia d’Activitat (Llicència Comunicació Ambiental Prèvia Annex III)

 Es troben sotmeses al Règim de Comunicació Ambiental Prèvia totes les obertures d’activitat classificades en l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA), excepte les següents:

Les Activitats recreatives i espectacles públics. Aquestes estan subjectes a la tramitació prevista per a la Llicència Ambiental.

Les activitats, comerços o botigues que s’implantin en locals amb una superfície inferior a 100 m² d’ús pel públic i que no sobrepassen els 10 kW de potència elèctrica contractada, sempre que no es tracti d’usos industrials o de magatzem, no estiguin subjectes a normativa sanitària, d’alimentació o disposin d’instal·lacions subjectes a normativa sectorial específica. En aquest cas, es troben sotmeses a declaració responsable del titular

Un cop presentada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat del titular, sense perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols habilitants que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius

Documentació tècnica a presentar:

 • Projecte tècnic descriptiu de l’activitat
 • Certificat tècnic comunicació obertura
 • D’acord amb la llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Activitat subjecta a intervenció Generalitat

En DIP Enginyeria realitzem llicències d’obertura o d’activitat, entre d’altres, dels següents negocis o establiments a Pineda de Mar:

 

 • Aparcament
 • Botiga i establiment comercial i bancari
 • Gimnàs
 • Locutori
 • Copisteria
 • Oficina, centre administratiu i despatx professional
 • Bar, cafeteria, restaurant
 • Carnisseria amb obrador
 • Forn i pastisseria
 • Elaboració d’aliment
 • Escola, guarderia, acadèmia i centre d’ensenyament
 • Escoles de música i dansa
 • Hospitals, consultoris mèdics, centres geriàtrics, clíniques dentals i consultoris
 • Farmàcies
 • Centres veterinaris.
 • Tatuatge, pírcing, micropigmentació.
 • Bugaderia
 • Fusteries
 • Indústria i magatzem
 • Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similar
 • Laboratoris d’anàlisi i investigació
 • Taller de confecció, calçat, marroquineria i similars
 • Taller mecànic, amb i sense pintura i tractament.

 

Si vols un assessorament en la tramitació de la teva Llicència d’Obertura d’Activitat a Pineda de Mar, no dubtis a posar-te en CONTACTE amb nosaltres. Pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de contacte. T’informarem i elaborarem un pressupost dels nostres serveis sense cap compromís