Llicència Activitat Montcada i Reixac

Per poder exercir una activitat a Montcada i Reixac, es necessita la llicència d’activitat o llicència d’obertura, ja que és un dels molts requisits que exigeixen els Ajuntament de la ciutat on es troba el local o nau industrial.

 

Licencia Apertura y Actividad en Montcada i Reixac Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons el que estableix la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, els procediments d’obertura es poden classificar en:

 • Autorització Ambiental
 • Llicència Ambiental
 • Règim de comunicació

En DIP ENGINYERIA tenim una àmplia experiència en aquest tipus de procediments administratius i gestionarem tota la tramitació necessària per a l’obtenció de la llicència d’activitat o d’obertura a Montcada i Reixac.

En els últims anys hem realitzat nombroses llicències d’obertura o d’activitat, a continuació us detallem un llistat de les activitats més comuns:

 • Oficina, centre administratiu i despatx professional.
 • Escola, guarderia, acadèmia i centre d’ensenyament.
 • Aparcament, indústria, magatzem i taller mecànic.
 • Establiment comercial i establiment bancari
 • Gimnàs, tatuatge, pírcing, micropigmentació.
 • Bar cafeteria i restaurant, locutori.
 • Carnisseria amb obrador, fleca, pastisseria i elaboració d’aliments.
 • Hospital, consultori mèdic, centre geriàtric, clínica dental, farmàcia i centre veterinari.
 • Laboratoris d’anàlisi i investigació

Durant els darrers anys hem realitzat diferents obertures de locals comercials i obertura de naus industrials a Montcada i Reixac.

Règim de Comunicació, documentació necessària:

 • Model normalitzat de declaració responsable i comunicació prèvia.
 • Còpia de la llicència municipal urbanística d’ús o de primera ocupació i, si escau, del permís municipal d’obres.
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental, amb el contingut mínim que consta en el model que s’adjunta.
 • Certificació tècnica acreditativa que les instal lacions han estat finalitzades i que s’ajusten al contingut del certificat de compatibilitat urbanística, del projecte bàsic amb memòria ambiental i del projecte tècnic acreditatiu de la normativa en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
 • Justificant d’haver autoliquidat la taxa per la tramitació d’expedients d’activitats.
 • Certificat de compatibilitat de l’activitat projectada (Aquesta documentació no serà necessària si la llicència d’ús s’ha atorgat per a l’exercici de la mateixa activitat)
 • Projecte tècnic acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. Si l’activitat està inclosa en els annexos I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció d’incendis, l’activitat aquest projecte haurà d’haver estat informat favorablement per l’Administració de la Generalitat. Si s’escau, informe o autorització sanitària de funcionament emesa pel servei municipal de salut pública o registre sanitari emès per la Generalitat de Catalunya (O justificant d’haver sol licitat).
 • Si s’escau, permís d’abocament d’aigües residuals emès per l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient
 • Certificat conforme el material utilitzat i la seva aplicació asseguren la protecció passiva (resistència al foc o estabilitat al foc) contra incendis requerida per la legislació vigent.
 • Certificat de l’empresa autoritzada conforme les instal·lacions de detecció, prevenció, control i alarma d’incendis, estan d’acord amb la normativa vigent i el contracte de manteniment amb una empresa autoritzada.
 • Si s’escau, informes favorables emesos per les entitats col · laboradores de l’administració.
 • Actes de posada en marxa de les instal lacions sotmeses a reglaments de seguretat (elèctriques, de gas, frigorífiques, etc.).
 • Altres autoritzacions o documents necessaris per al tipus d’activitat que es desenvolupa.

Llicència municipal d’activitats annex IV

Aquest procediment s’aplica a les activitats següents:

 • Cinemes.
 • Bancs i caixes.
 • Empreses de Treball Temporal (ETT).
 • Farmàcies.
 • Agències de loteria.
 • Centres mèdics, clínica dental.
 • Bars, restaurants, cafès … amb un aforament igual o superior a 150 persones, (i tots aquells que disposin de terrassa o carpes a l’aire lliure no situades a la via pública).
 • Establiments oberts al públic destinats a espectacles i activitats recreatives musicals amb un aforament igual o superior a 150 persones.
 • Activitats incloses a l’annex I de la LPCA.
 • Activitats incloses a l’annex I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer (activitats que requereixen l’informe preceptiu de bombers).

Documentació necessària.

 • Instància sol·licitant la llicència municipal a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
 • Si es tracta d’activitats recreatives o de restauració, relació dels titulars de drets sobre les finques confrontants: nom i adreça dels propietaris, arrendataris i ocupants.
 • Projecte Tècnic signat per tècnic competent amb el contingut mínim que consta en el model que s’adjunta.

Si l’activitat està inclosa en els annexos I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis, l’estudi acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis signat pel personal tècnic competent-amb el contingut mínim que consta en el model que s’adjunta-, es presentarà com una separata.

En el cas d’activitats subjectes a permís d’abocament: Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de les instal·lacions (en el cas de les activitats ja implantades), amb el contingut requerit per l’Entitat Metropolitana de serveis Hidràulics i Tractament de Residus

Aquesta documentació es presentarà com una separata

 • La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
 • La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació.
 • Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.
 • Còpia del projecte tècnic en un CD.
 • Justificant d’haver autoliquidat la taxa per la tramitació d’expedients d’activitats.

També et pot interessar els següents serveis:

 

Si tens qualsevol tipus de consulta sobre llicències d’obertura o d’activitat a Montcada i Reixac, no dubtis en trucar-nos al 93.588.25.32 o omple el formulari de CONTACTE.