Llicència Activitat Molins de Rei

Per poder obrir el teu negoci a Molins de Rei, necessites una llicència d’activitat o d’obertura, en DIP ENGINYERIA tenim experiència en tot tipus de procediments, per a l’obtenció de tot tipus de llicències.

Tenim una àmplia experiència en l’obertura de locals comercials i naus industrials. En l’apartat de PROJECTES podrà trobar una gran varietat de llicències d’activitat o d’obertura realitzades a Molins de Rei, així com en altres municipis.

 

Licencia Apertura y Actividad en Molins de Rei Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

En DIP Enginyeria hem desenvolupat projectes d’activitat i obertura de les següents tipus d’activitats:

 • Comerç o botiga d’alimentació (fruiteria, peixateria, carnisseria, xarcuteria, supermercat, …).
 • Comerços no alimentaris o establiment comercial (sabateria, botiga de roba, botiga d’esport, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, estanc, joieria, locutori, ferreteria, floristeria, copisteria, concessionari …).
 • Establiment d’alimentació amb obrador (fleca, pastisseria, …).
 • Col · legis, acadèmia, escola de dansa, guarderia, gimnàs i similars.
 • Estudi de fotografia i impressió, laboratoris d’anàlisi i investigació.
 • Centre d’ensenyament, acadèmia, centre cultural, club social per a fumadors, exposicions, galeria d’art i similars.
 • Centre mèdic i veterinari (clínica dental, consulta de fisioteràpia, podologia, farmàcia, …).
 • Aparcament o aparcament
 • Bar, restaurant, cafeteria, i similars.
 • Oficina, despatx professional, banc, agència de viatge i similars.
 • Petita indústria. taller artesanal (fusteria, manyeria, vidres …).
 • Nau industrial, fàbrica, magatzem, taller mecànic, fabricació industrial.
 • Hotel, hostal, pensió, residència d’ancians i similars.
 • Perruqueria, centres d’estètica, tractament de bellesa i similars, tatuatge, pírcing, micropigmentació.

Segons el que estableix la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquestes es poden classificar en:

 • Règim de Comunicació Municipals (Activitats Innòcues).
 • Règim de Comunicació Ambiental Prèvia (annex III; LPCA).
 • Règim de Llicència Ambiental (Annex II; LPCA).
 • Règim d’Autorització Ambiental (Annex I; LPCA).

Comunicació Municipal (Activitat Innòcua)

És un procediment administratiu perquè les persones o empreses titulars, comuniquin l’obertura de l’activitat a l’ajuntament de Molins de Rei.

Se sotmeten al règim de Comunicació Municipal d’Activitat Innòcua les activitats no incloses en la classificació de cap de les següents normatives: Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA), Llei 16/2009 , de 22 de juliol, de centres de culte, Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic, ni cap altra llicència sectorial de competència municipal.

Documentació:

 • Comunicació d’acord amb el model normalitzat (Qüestionari de l’activitat).
 • Documentació acreditativa de la representació, si escau.
 • Projecte bàsic i / o memòria ambiental, signat per un tècnic competent.
 • Certificació FAVORABLE, emesa per tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.
 • Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat i que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada.
 • Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.
 • Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en paper.

Efectes de la comunicació:

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin lliurat les certificacions. La comunicació no atorga a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col lectius del municipi de Molins de Rei.

L’Ajuntament de Molins de Rei podrà realitzar una visita de comprovació per a verificar que l’activitat es desenvolupa d’acord amb la comunicació presentada, o exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment.

Comunicació Ambiental Prèvia (Annex III LPCAA)

Se sotmeten al règim de Comunicació Ambiental Prèvia les activitats que es relacionen en l’annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA).

És un procediment administratiu ambiental perquè les persones o empreses titulars, propietaris de negocis en locals comercials, botigues, comerços i naus industrials, comuniquin la preceptiva Comunicació Ambiental amb la qual es pot exercir aquesta activitat.

Documentació:

 • Comunicació d’acord amb el model normalitzat
 • Documentació acreditativa de la representació, si escau
 • Projecte bàsic i / o memòria ambiental, signat per un tècnic competent.
 • En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i contingut determinats al Decret 136/2009.
 • Certificació FAVORABLE, emesa per tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.
 • Certificació FAVORABLE, emesa per entitat col · laboradora de l’administració o EAC, d’acord amb el desenvolupament reglamentari de la Llei 20/2009, que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa.
 • Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat i que disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada.
 • Certificat FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.
 • Qüestionari de l’activitat degudament omplert.
 • Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.
 • Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en paper.

Efectes de la comunicació:

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin lliurat les certificacions. La comunicació no atorga a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col lectius del municipi de Molins de Rei.

Altres procediments relacionats:

 • Certificat Compatibilitat Urbanística d’acord amb la Llei 20/2009, quan es vulguin utilitzar per a l’activitat edificacions existents construïdes sense ús específic. En aquest cas l’Ajuntament de Molins de Rei ha de lliurar l’informe en el termini de 20 dies. Si l’informe no s’emet en el termini indicat el sol licitant podrà presentar la comunicació fent referència al núm. de registre d’entrada de la sol licitud d’informe urbanístic. No obstant això, no es podrà formalitzar la comunicació si l’informe s’emet fora de termini però abans de la presentació de la comunicació i és desfavorable.
 • Informe prevenció i seguretat contra incendis, d’acord amb Llei 3/2010.
 • Comunicació comercial o llicència comercial, d’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Llicència Ambiental (Annex II L.P.C.A.)

Se sotmeten al règim de llicència ambiental les activitats que es relacionen en l’annex II, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA).

És un procediment administratiu ambiental en què l’, Ajuntament de Molins de Rei, atorgar o concedir a les persones o empreses titulars del negoci en locals i naus industrials, la preceptiva llicència ambiental amb la qual es pot exercir aquesta activitat.

Documentació:

 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • Documentació acreditativa de la representació, si escau
 • Projecte bàsic amb estudi ambiental que incloguin estudi d’impacte acústic segons Annex 10 del Decret 176/2009, signat per un tècnic competent.
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal lacions a la llicència atorgada.
 • Declaració responsable del tècnic competent sobre la seva habilitació segons model normalitzat.
 • Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.
 • En el cas d’activitats que, encara que no estan incloses en la legislació d’accidents greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la informació que determina la legislació d’accidents greus.
 • En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i continguts determinats en el Decret 136/2009.
 • Qüestionari de l’activitat degudament omplert.
 • Declaració de dades que, segons el sol licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la legislació.
 • Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa municipal corresponent.
 • Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en paper.
 • Estudi d’impacte ambiental, si escau.

Règim de controls:

Els establiments subjectes a llicència ambiental s’han de sotmetre a un control inicial de caràcter mediambiental abans de l’inici de l’activitat. La llicència caduca quan l’activitat no se sotmet a un control ambiental inicial en un termini màxim de quatre anys des de la data que es va atorgar.

Posteriorment es sotmetrà a controls periòdics per garantir l’adequació permanent a les determinacions legals ia les determinacions fixades específicament en la llicència, amb la periodicitat que s’estableixi.

No obstant, si els anteriors procediments de tramitació de Llicència d’Obertura d’Activitat no correspon amb el teu cas, és possible que també et poden interessar els següents serveis:

 

Si tens qualsevol tipus de consulta, sobre llicències d’obertura o llicències d’activitat a Molins de Rei no dubtis a trucar-nos al 93.588.25.32 o pots contactar amb nosaltres omplint el formulari de CONTACTE.