Llicència Activitat Masnou

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència d’activitats i llicències d’obertura al Masnou, des de petits locals a grans indústries. Hem realitzat nombroses obertures de locals comercials i obertures de naus industrials al Masnou.

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. A continuació, detallem com s’haurà de realitzar el tràmit en la gran majoria d’activitats:

Comunicació Prèvia d’Activitats Innòcues del Masnou

Queden sotmeses al règim de comunicació d’activitats innòcues, les activitats i instal lacions que no siguin susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la fauna o els béns, regulades en l’ordenança municipal corresponent.

 

Licencia Apertura y Actividad en Masnou Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

La tipologia d’activitats considerades innòcues és la següent:

Sempre que s’implantin en locals amb una superfície total inferior a 100m2 i que la suma de la potència elèctrica de la maquinària no sobrepassi els 5 kW:

 • Establiment comercial
 • Agència i oficina de servei en general
 • Establiment sanitari en general: consulta particular, sempre que no disposin d’aparells de raigs X
 • Taller artesanal o elaboració d’articles d’artesania
 • Reparació de calçat
 • Sala d’exposicions
 • Centre de bellesa, estètica sense aparells UVA i perruqueria
 • Servei d’Internet
 • Centre d’ensenyament no reglats
 • Qualsevol altra activitat que no sigui susceptible de produir molèsties i que no estigui inclosa en cap epígraf

Documentació que cal presentar:

 • Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 • En cas de societats, fotocòpia de la constitució de la societat.
 • Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local.
 • Memòria descriptiva de l’activitat, que inclourà:

1.Memòria justificativa

2.Plànols acotats de planta i d’alçat, indicant superfícies, alçades, distribució, ubicació   de la cambra higiènica, accessibilitat, evacuació, estructura, ignifugació i elements significatius de la instal lació (enllumenat d’emergència, extintors, instal lació de climatització, ventilació).

 • Certificat del instal lador o instal ladors autoritzats que hagin executat les instal lacions.
 • Declaració responsable del titular de l’activitat, on s’assumeixi la responsabilitat de disposar de tots els documents que acreditin el compliment de la normativa sectorial.
 • Qualsevol altra documentació que estableixi cada disposició legal sectorial que li sigui d’aplicació.

Sol·licitud de Llicència d’Activitats (Règim de comunicació prèvia al Masnou)

És la llicència que dóna l’Ajuntament per poder exercir activitats comercials que no tenen incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones.

Documentació a presentar:

Comunicació prèvia, amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’activitat, per duplicat, amb les dades identificatives del titular, i les del tècnic responsable de la memòria i les de l’activitat. Juntament amb la sol licitud el peticionari ha de presentar el resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per a la tramitació de l’expedient, el qual no tramitarà si no s’ha efectuat el pagament.

 • Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 • Fotocòpia de la constitució de la societat en cas que ho sigui.
 • Fotocòpia del contracte de lloguer o títol d’adquisició del local.
 • Fotocòpia de la Declaració Censal (alta, modificació i baixa en el cens d’obligats a tributar). (Hisenda)
 • Descripció de l’activitat mitjançant Projecte o memòria valorada, segons els casos, subscrit per tècnic competent o instal lador autoritzat. La memòria valorada contindrà com a mínim:

1.una memòria justificativa.

2.plànols d’emplaçament de les instal·lacions.

3.plànol de planta i secció a escala 1:50 i el pressupost.

 • Certificació tècnica que acrediti que les instal lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable. El certificat tècnic podrà ser substituït per una declaració responsable i conjunta del titular de les activitats i, de la instal·lació o instal·ladors autoritzats que hagin executat les instal·lacions.
 • Característiques del rètol publicitari de l’activitat, als efectes d’acreditar el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, pel que fa a l’obligació de retolar, com a mínim, en llengua catalana.

També et pot interessar els següents serveis:

 

Hi ha la possibilitat que la seva activitat es trobi classificada en un tipus de tramitació segons la Llei 20/2009 diferent al comentat anteriorment. Si vols que t’assessorem no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, trucant al 93.588.25.32. Pots també omplir el nostre formulari de CONTACTE, explicant el tipus de llicència d’activitat o llicència d’obertura que vols dur a terme i els nostres tècnics es posaran en contacte amb tu.