Llicència Activitat Manresa

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de projectes per a llicències d’activitats i llicències d’obertura a Manresa, des de petits locals a grans indústries. Som especialistes en l’obertura de locals comercials i en l’obertura de naus industrials a Manresa.

 

Llicència Obertura i Activitat a Manresa Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. A continuació, detallem com s’haurà de realitzar el tràmit en la gran majoria d’activitats, per a l’ajuntament de Manresa:

Control Inicial de l’Activitat (Per Activitats que funcionen en règim de Comunicació a Manresa)

Descripció del tràmit:

Control inicial és la comprovació a què s’han de sotmetre les activitats abans de la seva posada en funcionament. El control inicial habilita per a l’exercici de l’activitat.

Documentació a aportar:

 • Instància
 • Certificat tècnic visat
 • Certificacions corresponents a les diferents instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial

Comunicació Prèvia a Manresa

Descripció del tràmit:

La Comunicació prèvia d’activitats amb responsabilitat tècnica és el mecanisme previst per a la instal·lació i funcionament d’una activitat amb incidència ambiental baixa. Aquest tipus de comunicacions prèvies d’activitats queden especificades en l’Annex A (Nivell III.1) de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis (OMIA).

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud (Model AC-1)
 • Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
 • Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
 • Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
 • Projecte tècnic per duplicat, signat per tècnic / a competent amb el contingut establert a l’article 47, tenint en compte les previsions establertes en l’Annex C que correspongui.
 • La designació de la persona tècnica responsable de l’execució del projecte, amb el corresponent assumeix.
 • Estudi d’impacte acústic, si s’escau.
 • Si l’activitat està inclosa a l’annex C.5 de l’OMIA, cal presentar la documentació en matèria de prevenció d’incendis consistent en una separata del projecte tècnic amb el contingut que s’estableix en el propi annex C.5, apartat C.
 • Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental o sectorial aplicable a l’activitat.
 • Llicència urbanística d’usos, opcionalment.
 • Certificat final de la correcta execució del projecte, opcionalment.
 • Pla d’autoprotecció, si s’escau.
 • Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, si s’escau.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Manresa:

 • Hi ha la possibilitat que l’activitat que vols dur a terme, no estigui inclosa en aquesta classificació, truca’ns i t’informarem.

 

Si vols consultar o tens dubtes de com tramitar la teva llicència d’activitats o d’obertura a Manresa, no dubtis en trucar-nos al 93.588.25.32 o omple el formulari de CONTACTE  i t’assessorarem.