Llicència Activitat L’Hospitalet

Per poder emprendre una nova activitat o negoci, és aconsellable i en molts casos obligatori contractar els serveis tècnics d’un professional competent. En DIP Enginyeria, tenim tècnics qualificats i amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de Llicència d’Activitats i Llicències d’Obertura per a petits locals a grans naus industrials al municipi de l’Hospitalet.

 

Licencia Apertura y Actividad en Hospitalet de Llobregat Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació municipal i autonòmica, les activitats es pot tramitar en uns dels grups que es detallen a continuació:

 • Règim de Comunicació Prèvia Activitats Innòcues:
  • Comunicació Prèvia sense certificat tècnic: comerç i botiga al detall d’articles diversos i d’alimentació sense obrador (pastisseria, fleca, peixateria, carnisseria, fruiteria) de superfície inferior a 150 m2; oficina, despatx, banc, agència de viatges o similars amb superfície inferior a 250 m2; centre d’estètica i imatge sense tractament de medicina estètica de superfície inferior a 200 m2; aparcament de vehicles privats de superfície inferior a 100 m2; locutori, exposició i vena d’automòbils, concessionari sense taller de superfície inferior a 150 m2 .
  • Comunicació Prèvia amb certificat tècnic i de control d’una Entitat Ambiental Col laboradora: comerç i botiga al detall d’articles diversos (drogería, perfumeria, comética, sabateria, botiga de roba, papereria, botiga de joguines), d’alimentació (amb obrador), comerç a l’engròs i magatzem, parafarmàcies, exposició i vena d’automòbils sense taller de superfícies inferiors a 400 m2; oficina, despatx o similars amb superfície superior a 250 m2; centre d’estètica i imatge sense tractament de medicina estètica de superfície superior a 200 m2 ; taller de superfície inferior a 200 m2; acadèmia, escola, centre d’ensenyament, tatuage, pírcing, local pràctiques psicofísiques (ioga, relaxació), establiment de neteja en sec.
  • Règim de Comunicació Ambientals Prèvia (Annex III, Llei 20/09, de 4 de desembre).
   • Comunicació Prèvia i Control Ambiental: comerç, supermercat o botiga (ferreteria, floristeria, copisteria) de superfície inferior a 2.500 m2 i superior a 400 m2, taller de fusteria, ebenisteria, joieria, i aparcament de vehicles privats de superfície inferior a 2.500 m2 i superior a 100 m2.
   • Règim de Llicència Municipal per a espectacles públics i activitats recreatives (Annex IV, Llei 20/09, de 4 de desembre).
    • En aquest tipus d’activitat podem trobar: activitats de restauració (bar, restaurant, cafeteria, hamburgueseria, pastisseries i fleques amb degustació, etc), bar musical, discoteques i sales de festa, i activitats de naturalesa sexual.
    • Règim de Llicència Ambiental (Annex II, Llei 20/09, de 4 de desembre).
    • Règim d’Autorització Ambiental (Annex I, Llei 20/09, de 4 de desembre).

A continuació, detallem els documents que ha d’aportar en la gran majoria d’activitats:

Comunicació Prèvia Activitat Innòcua

És el tràmit administratiu pel qual es comunica l’inici d’una activitat inclosa en el “nomenclàtor d’activitats innòcues” (activitats amb una baixa incidència ambiental o no classificada en els annexos de la Llei 20/2009) mitjançant el règim de comunicació prèvia.

La documentació necessària per a realitzar la seva correcta tramitació és:

 • Instància de sol·licitud de llicències i comunicació d’activitats.
 • Autoliquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal lacions (OF núm. 2.01), amb l’autentificació mecànica del pagament.
 • Documentació necessària: DNI o targeta d’identificació fiscal del titular, autorització de representació amb DNI de la persona autoritzada i alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o declaració censal.
 • Document Nacional d’Identitat o CIF.
 • Escriptura de constitució de la societat i poders del representant, en les sol·licituds a nom d’una raó social.
 • Contracte d’arrendament (en cas de ser llogater) o contracte o escriptura de compravenda (en el cas de ser propietari).
 • Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, etc.).

Per a les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia i control ambiental, amb certificat tècnic:

 • Un exemplar del projecte tècnic previst a l’article 75 de l’esmentada ordenança.
 • El certificat tècnic previst a l’article 73 de l’esmentada ordenança, expedit per una entitat col·laboradora (entitat ambiental de control) degudament acreditada per la Generalitat.

Per a les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, sense certificat tècnic i amb butlletí d’instal·lador (article 6.9 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, publicada al BOPB núm. 47, de 24 / 02/2009):

 • Un exemplar de la memòria valorada que preveu l’article 75 de l’esmentada ordenança.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió o butlletí de reconeixement (segons el vigent REBT i ITC).

Els establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, han de presentar memòria i plànols (en paper i en suport informàtic) acompanyats del full de resum de les dades generals de l’activitat (formulari SP01) i del full de coincidència entre el suport informàtic i el suport en paper (SP02) projecte amb memòria i plànols (en paper i en suport informàtic) acompanyats del full de resum de les dades generals de la activitat (formulari SP01) i del full de coincidència entre el suport informàtic i el suport en paper (SP02).

Comunicació Prèvia Municipal (annex III; Llei 20/2009)

És el tràmit administratiu pel qual es comunica l’inici d’una activitat inclosa a l’annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. Els documents necessaris per poder completar l’expedient administratiu d’aquest tipus de tramitació són:

 • Instància de sol·licitud de llicència municipal d’activitats.
 • Autoliquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions (OF núm. 2.01), amb l’autentificació mecànica del pagament. Documentació necessària: DNI o targeta d’identificació fiscal del titular, autorització de representació amb DNI de la persona autoritzada i alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o declaració censal.
 • Document Nacional d’Identitat o CIF.
 • Escriptura de constitució de la societat i poders del representant, en les sol·licituds a nom d’una raó social.
 • Contracte d’arrendament (en el cas de ser llogater) o contracte o escriptura de compravenda (en el cas de ser propietari).
 • Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors, etc.).
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental descriptiva de l’activitat, segons s’indica en l’art. 52.3 de la Llei 20/2009.
 • Certificació expedida pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte ia la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.
 • Els establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, han de presentar memòria i plànols acompanyats del full de resum de les dades generals de l’activitat i del full de coincidència entre el suport informàtic i el suport en paper. El contingut mínim de la documentació tècnica i els models de formularis es poden trobar a la pàgina de “gencat”.

També et pot interessar els següents serveis que ofereix DIP Enginyeria als seus clients per poder donar-te un servei complet davant l’obertura del teu nou local, comerç, establiment o nau industrial a l’Hospitalet:

Si vol que l’assessorem no dubti en posar-se en CONTACTE  amb nosaltres, trucant al 93.588.25.32 o emplenat el formulari de CONTACTE, tenim gran experiència en tot tipus de Llicències d’Obertura o d’Activitat a l’Hospitalet.