Llicència Activitat Igualada

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència d’activitats o llicències d’obertura a Igualada, des de petits locals a grans indústries. Som especialistes en tot tipus d’obertures de locals comercials i obertura de naus industrials a Igualada.

 

Licencia Apertura y Actividad en Igualada Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació de cada municipi, es pot classificar una activitat en un tipus de tràmit o un altre. A continuació, detallem com s’haurà de realitzar el tràmit en la gran majoria d’activitats:

Règim de Comunicació Prèvia (Activitats Innòcues a Igualada)

Documentació a presentar

 • Escrit de comunicació, degudament emplenat i signat.
 • Indicar, si escau, si hi ha alguna mena de maquinària i potència.
 • Plànol d’emplaçament, d’acord amb el Pla General d’Ordenació, grafiant l’immoble on està situat l’establiment.
 • Plànol de planta o croquis del local, indicant superfície i alçat; grafiant WC, assenyalant obertura de portes, enllumenats d’emergència i utilització de les diverses dependències. A més, els establiments subjectes al compliment del Decret 135/1995, de 24 de març, de supressió de barreres arquitectòniques (establiments comercials d’una superfície superior a 100 m2 o oficines de més de 200 m2, entre d’altres), hauran de presentar: Croquis o plànol de planta realitzat per tècnic competent, indicant explícitament que el local compleix amb el Decret esmentat i, si en algun aspecte no s’ajusta a aquesta normativa, s’haurà d’especificar.
 • Plànol de secció del local acotant l’alçada interior del mateix.
 • Certificat d’electricista, amb carnet d’instal·lacions, especificant que la instal·lació elèctrica del local compleix o es donarà compliment al Reglament de Baixa Tensió i altra normativa vigent, o bé, butlletí de la instal·lació elèctrica.
 • Fotocòpia del DNI o targeta d’identificació fiscal, i si el titular és una societat (SA, SL, SCP, etc.) Estatuts de constitució de la mateixa.
 • Autoliquidació de taxes.

Règim de Comunicació a Igualada

Documentació a presentar

 • Escrit de comunicació, degudament emplenat i signat.
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en els casos en què reglamentàriament es determini que cal una memòria ambiental.
 • Certificat expedit per tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal lacions s’ajusten a la memòria ambiental i el projecte bàsic, i que es compleixen tots els requisits ambientals.
 • Certificació favorable realitzada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental, si l’activitat comporta emissions de gasos o fums a l’atmosfera, emissions de sorolls o vibracions, emissió lluminosa a l’exterior en horari nocturn, emissió d’aigua contaminada i residus no assimilables als domèstics, i, que acredita que les emissions o les altres afectacions ambientals compleixen els límits i la normativa respectius.
 • Fotocòpia del DNI / NIE o Targeta d’identificació fiscal. Si el titular és una societat, estatuts de constitució de la mateixa.
 • Autoliquidació de les taxes.

Hi ha la possibilitat que el teu activitat estigui classificada en un tipus de tramitació segons la Llei 20/2009 diferent al comentat anteriorment. Si vols que t’assessorem no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

 

Et podem proporcionar un pressupost de llicència d’obertura o d’activitat a Igualada o d’altres serveis, sense cap tipus de compromís. Pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE.