Llicència Activitat Granollers

L’equip de ENGINYERS de DIP ENGINYERIA posseeix una àmplia experiència en el camp de llicències d’obertura o les llicències d’activitat a Granollers, disseny d’instal·lacions, legalització d’instal lacions elèctriques i direcció d’obra. El nostre objectiu és donar un servei seriós i eficaç per al client, ajustant els preus segons les necessitats i donant solucions apropiades sense renunciar a la qualitat. Prova d’això, són la obertura de locals i obertures de naus industrials realitzades a Granollers.

Entre els tràmits més comuns per tramitar una llicència d’activitat a Granollers podem trobar els següents:

Comunicació Ambiental Prèvia a Granollers per a l’obertura / modificació d’activitats de l’annex III del la LPCA o de la Llei d’espectacles

Comunicar l’obertura i / o modificació de les activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009 (LPCA), i d’aquelles activitats incloses en la Llei 11/2009 (espectacles, activitats recreatives i establiments públics) que estiguin subjectes a aquest règim.

 

Licencia Apertura y Actividad en Granollers Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Documentació necessària:

 • Comunicació prèvia per a l’obertura / modificació d’activitats.
 • Fotocòpia del document d’identitat del titular de l’activitat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat, si n’hi ha.
 • Projecte tècnic ambiental amb certificat de final d’instal lació signat per un tècnic competent (titulació i núm. D’col legiat).
 • Projecte tècnic d’obertura d’establiments públics recreatius o d’espectacles, amb certificat de final d’instal·lació signat per un tècnic competent (titulació i núm. D’col legiat).
 • Certificat ambiental elaborat per EAC ‘so per l’Ajuntament en els casos en què ho estableixi la normativa sectorial corresponent.
 • Documentació justificativa de la modificació no substancial, signada per un tècnic competent (titulació i núm. D’col legiat).
 • Activitats no incloses en els annexos I o II de la Llei 3/2010: Projecte tècnic justificatiu del compliment de la normativa de protecció contra incendis més certificat final d’instal · lació signat per tècnic competent (titulació i núm. D’col · legiat).
 • Activitats incloses als annexos I o II de la Llei 3/2010: Acreditació del compliment de les condicions de protecció contra incendis segons procediment establert per Llei 3/20101.
 • Certificat de la compatibilitat urbanística de l’activitat en l’emplaçament proposat (quan l’activitat es trobi en un local existent sense ús específic), o còpia de la llicència d’obres atorgada, en cas que hi consti expressament l’activitat comunicada.
 • Acreditació que s’ha sol licitat llicència urbanística per a la instal lació de climatització, si n’hi ha.
 • Fotocòpia de l’alta de la declaració censal (mod. 036) o compromís de donar-se d’alta abans de l’inici de l’activitat.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa.
 • Fotografia de la façana de l’establiment.
 • Document acreditatiu de la disponibilitat del local en què conste el seu propietari (contracte de lloguer, compravenda, altres).
 • Acreditació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil mitjançant una declaració responsable, acompanyat de rebut vigent.

Llicència municipal ambiental (Annex II o Annex IV de la LPCA) o llicència municipal segons normativa sectorial

Obtenir la llicència municipal ambiental per a exercir les activitats incloses en l’annex II o IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control de les activitats.

Documentació necessària:

 • Sol·licitud d’habilitació d’activitats classificades.
 • Fotocòpia del document d’identitat.
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat, si n’hi ha.
 • Projecte tècnic ambiental signat per tècnic competent.
 • Projecte tècnic justificatiu del compliment de la normativa de protecció contra incendis, signat per un tècnic competent (titulació i núm. De col legiat).
 • Projecte tècnic d’obertura d’activitats recreatives o d’espectacles o d’activitats sotmeses a règim d’habilitació per la normativa sectorial corresponent, signat per un tècnic competent (fer constar titulació i n. De col·legiat).
 • Documentació justificativa de la modificació no substancial, signada per un tècnic competent (titulació i núm. D’col legiat).
 • Certificat de compatibilitat urbanística (original o fotocòpia compulsada).
 • Relació de veïns, amb els seus noms i les seves adreces.
 • Avaluació ambiental verificada per una entitat ambiental de control.
 • Acta / Informe de control periòdic d’una entitat ambiental de control.
 • Fotocòpia alta declaració censal o compromís de donar-se d’alta abans de l’inici de l’activitat.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa.
 • Fotografia de la façana de l’establiment.
 • Document acreditatiu de la disponibilitat del local en què conste el seu propietari (contracte lloguer, compravenda, altres).
 • Acreditació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil mitjançant una declaració responsable (segons model normalitzat de l’apartat “espectacles” del web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya), acompanyat de recepció vigent.

També et pot interessar els següents serveis:

 

Si necessita que l’assessorem i l’ajudem a poder tramitar la seva llicència d’activitats o d’obertura a Granollers no dubti en contactar amb nosaltres. Truca’ns al 93.588.25.32 o omple el formulari de CONTACTELi oferirem un pressupost sense compromís.