Llicència Activitat El Prat de Llobregat

Si tens pensat obrir un negoci al Prat de Llobregat, pots comptar amb els tècnics de DIP Enginyeria per tot allò que necessitis. Som especialistes en tot tipus de llicències d’obertura o llicències d’activitat al Prat de Llobregat.

Comptem amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus d’expedients de diferents activitats que podeu consultar a l’apartat de projectes realitzats de la nostra web, en aquests últims anys. Aquí podràs trobar exemples d’obertures de locals comercials i obertura de naus industrials situades al Prat de Llobregat així com d’altres municipis.

 

Licencia Apertura y Actividad en El Prat de Llobregat Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Les activitats més comunes per al Prat de Llobregat són les següents:

 • Aparcament, nau, magatzem i indústria.
 • Establiment comercial alimentari (fruiteria, carnisseria, xarcuteria, supermercat, etc.) Sense obrador i amb obrador (fleca, pastisseria) i no alimentari (sabateria, botiga de roba, perfumeria, parafarmàcia, papereria, estanc, joieria, locutori, ferreteria, floristeria , copisteria, concessionari …).
 • Escola, centre docent, acadèmia i gimnàs.
 • Oficina, despatx professional i centre administratiu.
 • Bar, restaurant, cafeteria.
 • Elaboració i venda d’aliments
 • Hospitals, consultoris mèdics, centres geriàtrics i clíniques dentals.
 • Indústries, magatzems i tallers.

A continuació et detallem el procediment que segueix el municipi del Prat de Llobregat per tramitar les obertures de nous negocis i tota aquella documentació que et caldrà aportar per a la correcta tramitació.

Comunicació Prèvia d’Activitats al Prat de Llobregat

El representant / titular de l’activitat formula la comunicació prèvia a l’Ajuntament per a l’obertura / modificació / canvi de nom de l’activitat i declara sota la seva responsabilitat el següent:

1. Que compleix els requisits establerts en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l’activitat.

2. Que les dades consignades en aquest formulari i en la documentació que acompanya són certes i que és coneixedor / a que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà la resolució, per part de l’òrgan competent, prèvia audiència de la persona interessada, deixant sense efectes aquesta comunicació prèvia

3. Que està informat que l’Ajuntament podrà realitzar les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades havent de facilitar la informació necessària a l’autoritat competent per al control de l’activitat.

4. Que d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació i els criteris municipals derivats de la possible afectació sobre el medi, risc o incidència sobre la seguretat i la salut de les persones, s’adjunta la següent documentació:

 • Declaració responsable relativa a la compatibilitat de l’activitat comunicada amb el planejament urbanístic d’aplicació.
 • Projecte tècnic, segons determinacions fixades per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en suport paper i en suport digital.
 • Certificats tècnics que acreditin que les instal·lacions i l’activitat compleixen els requeriments de la normativa d’aplicació, si escau, en matèria de seguretat, incendis, sorolls i salut pública.
 • Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les taxes municipals corresponents.
 • En cas de nova activitat, fotocòpia de l’escriptura de constitució i NIF de la societat, així com els poders dels representants i DNI. Per al cas de persones físiques, fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del contracte d’arrendament o de l’escriptura de propietat.
 • Si l’activitat està inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, informe favorable del Departament competent de la Generalitat de Catalunya i, si escau, acta de control favorable emesa per una ECA en àmbit de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
 • Autorització sanitària, per al cas que l’activitat estigui inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya.
 • Declaració responsable relativa al coneixement de l’obligació legal de contractar una pòlissa de responsabilitat civil per a les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives i aquelles altres que fixi la legislació sectorial, de disposar de la mateixa i de mantenir la seva vigència fins al cessament de l’activitat .
 • Fotocòpia de l’alta de l’IAE o fotocòpia de l’alta de la Declaració censal

També et pot interessar els següents serveis:

 

Si necessites que t’assessorem i t’ajudem a poder tramitar la llicència d’activitats o llicència d’obertura al Prat de Llobregat no dubtis en contactar amb nosaltres, pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omple el formulari que apareix a CONTACTE. t’ oferirem un pressupost sense compromís.