Llicència Activitat Cerdanyola

En qualsevol negoci per desenvolupar una activitat necessita un projecte de llicència d’activitat o de llicència d’obertura per a l’obtenció dels preceptius permisos per part dels ajuntaments o Generalitat.

En DIP Enginyeria li podem ajudar a tramitar l’obertura d’un local comercial, botiga o nau industrial a Cerdanyola.

 

Licencia Apertura y Actividad en Cerdanyola Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Portem a terme el tràmit de totes les activitats incloses en la Llei 20/2009 per posar en marxa un nou negoci, com poden ser les següents llicències d’obertura o llicències d’activitat a Cerdanyola:

 • Bar, restaurant, cafeteria, i similars.
 • Oficina, despatx professional, banc, agència de viatge i similars.
 • Comerç d’alimentació (fruiteria, peixateria, carnisseria, supermercat, …), o comerç amb obrador d’aliments (panaderia, pastisseria, etc)
 • Comerços no alimentaris o establiment comercial (sabateria, botiga de roba, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, estanc, …).
 • Acadèmia, escola de dansa, guarderia, gimnàs, centre d’ensenyament, acadèmia, centre cultural, exposicions, galeria d’art i similars.
 • Estudi de fotografia i impressió.
 • Centre mèdic i veterinari (clínica dental, consulta de fisioteràpia, podologia, farmàcia, …).
 • Petita indústria, taller artesanal, nau industrial, magatzem, taller mecànic, fabricació industrial.
 • Hotel, hostal, pensió, residència d’ancians i similars.
 • Perruqueria, centres d’estètica, tractament de bellesa, tatuatge, pírcing i similars.

Gràcies a l’experiència en la tramitació de Llicències d’Activitats i Obertures, DIP Enginyeria posa a la seva disposició, el seu equip de tècnics qualificats, per oferir-li el millor servei al mínim preu i que no s’hagi de preocupar de res durant la tramitació del seu expedient.

Activitat Innòcua (No classificada en cap annex de la Llei 20/2009)

Documentació necessària:

 • Escrit de comunicació a l’Ajuntament de Cerdanyola.
 • Justificant del pagament de la taxa fiscal municipal corresponent.
 • Fotocòpia del DNI del / de la titular.
 • CIF i escriptura de constitució de la societat (en cas de societats).
 • Escriptura de compravenda o contracte d’arrendament del local.
 • Declaració censal d’alta en el cens d’obligats tributaris
 • Contracte de manteniment dels elements de protecció contra incendis (extintors).
 • Documentació tècnica a presentar, segons estableix l’article 86 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions:
 • Projecte d’activitats. Es presentarà quan les instal·lacions ho requereixin d’acord amb la normativa sectorial corresponent i en cas que l’activitat contingui alguna de les següents instal·lacions:
  • Instal·lació elèctrica que requereixi un projecte tècnic
  • Aparells elevadors
  • Activitats on la potència elèctrica instal lada superi els 20 kW.
  • Locals mullats, humits, polsosos o corrosius amb potència superior a 10 kW.
  • Instal lacions de calefacció de potència superior a 60 kW tèrmics (calor) o climatització de potència superior a 15 kW elèctrics (fred).

Aquest projecte d’activitats ha de ser subscrit per un facultatiu competent i cal que contingui la informació detallada a l’article 67 del ORIIAMAI i certificat tècnic que acredita que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i les condicions necessàries de seguretat, salubritat i tranquil·litat, urbanístiques i les específiques de l’activitat concreta que es pretengui dur a terme, així com les ordenances municipals.

Memòria valorada en la resta d’activitats, subscrita per un tècnic competent o instal·lador autoritzat. Cal que contingui:

 • Memòria justificativa del compliment de la normativa vigent en els àmbits i aspectes afectats.
 • Plànols de conjunt de l’emplaçament i de les instal·lacions.
 • Pressupost amb les dades necessàries per a la valoració de les instal·lacions.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió d’acord amb les prescripcions del reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002.

Comunicació Prèvia Ambiental (Annex III; Llei 20/2009).

Caldrà presentar la sol licitud de permís municipal ambiental amb les dades de l’article 70.1 de la LRJPAC.

Projecte executiu redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, amb el contingut següent:

 • Descripció de l’activitat projectada, naturalesa i característiques, instal·lacions, maquinària, productes, etc ..
 • Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció del medi ambient, seguretat industrial, salubritat, prevenció d’incendis i seguretat laboral, així com de la normativa sectorial reguladora de l’activitat concreta que es pretengui instal·lar o modificar.
 • Tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties (sorolls, vibracions, escalfors, olors i pols).
 • Mesures de gestió de residus generats.
 • Tècniques de prevenció, reducció i control d’abocaments d’aigües residuals, especificant si l’abocament es produeix a la xarxa de clavegueram.

Tota aquesta informació es detallarà en:

 • Una memòria justificativa
 • Plànols de conjunt i de detall de l’emplaçament i de les instal·lacions, suficientment descriptius perquè quedin perfectament definides les activitats i instal·lacions projectades
 • Un plec de prescripcions tècniques on es descriguin les instal·lacions, es justifiqui el compliment de la normativa aplicable i es reguli l’execució de les instal·lacions projectades.
 • Un pressupost amb preus unitaris, estats d’amidaments i les dades necessàries per a la valoració de les instal·lacions.
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions.
 • Llicència d’obres menors (si cal fer qualsevol tipus d’obres) sol·licitat pel / per la peticionari / a.
 • Justificant del pagament de la taxa fiscal municipal corresponent.

També et pot interessar els següents serveis:

 

Potser el tràmit de la teva activitat o negoci, no aquest descrit, però si vols realitzar qualsevol tipus de consulta sobre llicències d’obertura o llicències d’activitat a Cerdanyola, pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omple el formulari de CONTACTE