Llicència Activitat Castellbisbal

L’equip tècnic de DIP ENGINYERIA l’ajudarà a identificar quins tràmits són necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obertura o llicència d’activitat al municipi Castellbisbal per al seu negoci o activitat.

Si aquesta pensant a obrir un nou negoci, en DIP Enginyeria li podrem assessorar, ja que disposem d’una gran experiència en l’obertura de locals comercials i obertures de naus industrials a Castellbisbal.

 

Licencia Apertura y Actividad en Castellbisbal Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Depenent del tipus de negoci o d’activitat que vol realitzar, els tràmits es classifiquen en:

 • Autorització ambiental
 • Llicència municipal ambiental (tipus A i tipus B)
 • Permís municipal ambiental
 • Comunicació prèvia (activitats innòcues)

Encara que la gran majoria de llicències d’obertura o llicència d’activitat es classifiquen com a comunicació prèvia o activitat innòcua.

Llicència Municipal Ambiental (tipus A i tipus B)

Documentació necessària:

 • Instància de sol·licitud + fotocòpia DNI o NIF.
 • Autoliquidació de la taxa d’activitat municipal.

Tres còpies de cada un dels documents següents:

 • Projecte bàsic signat per tècnic / a competent i visat pel col·legi oficial corresponent d’acord amb el contingut previst en l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.
 • A més, es presentarà una còpia en suport informàtic de la memòria i el projecte tècnic en format PDF.
 • Documentació per al permís d’abocament d’aigües residuals o acreditació de l’exclusió signada pel tècnic redactor del projecte.
 • Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte.
 • Estudi d’impacte acústic d’acord amb l’annex 10 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

I, si s’escau, 3 còpies dels documents següents:

 • Documentació de prevenció d’incendis i de protecció de la salut.
 • Estudi geològic.
 • Estudi d’impacte ambiental.
 • Declaració de dades confidencials.

Permís Municipal Ambiental

Documentació necessària:

 • Instància de sol·licitud + fotocòpia DNI o NIF.
 • Autoliquidació de la taxa d’activitat municipal
 • Tres còpies del projecte executiu visat pel col·legi oficial corresponent d’acord amb el contingut previst en l’article 67 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions. Nota: Els plànols del projecte tècnic han d’estar junts en grandària DIN-A4
 • Suport informàtic de la memòria i el projecte tècnic en format PDF.
 • Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte. Aquest document ha d’acreditar: el nom del tècnic designat, la seva titulació professional, la seva adreça, telèfon, fax i correu electrònic.
 • Estudi d’impacte acústic d’acord amb l’annex 10 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
 • Estudi d’impacte ambiental. (Si escau)

Comunicació Prèvia a Castellbisbal (Activitat Innòcua)

Documentació necessària:

 • Instància de sol·licitud
 • Autoliquidació de la taxa d’activitat municipal
 • Fotocòpia del DNI o NIF
 • Descripció de l’activitat mitjançant la documentació tècnica corresponent.
 • Certificació tècnica, visada pel col·legi oficial d’enginyers o enginyers tècnics que acrediti que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa, condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat urbanístiques i les específiques de l’activitat concreta i les ordenances municipals.
 • Declaració responsable de no haver efectuat obres al local.
 • Còpia del contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis

També et pot interessar els següents serveis:

Si tens qualsevol dubte sobre llicències d’obertura o llicència d’activitat a , pots consultar trucant-nos al 93.588.25.32 o enviant el formulari que apareix en en apartat de CONTACTE. Els nostres tècnics es posaran en contacte amb tu.