Llicència Activitat Castellar del Vallès

L’obtenció de l’autorització o llicència o permís municipal necessària per a l’obertura de nous establiments (locals comercials, botigues o naus industrials), resulta sovint una tasca llarga, feixuga i pesada, si no és duta a terme o projectada per tècnics molt qualificats i amb dilatada experiència, qualitats avui imprescindibles per tenir garanties d’èxit.

En DIP Enginyeria li oferim una Garantia de Qualitat en la consecució de la llicència d’obertura o d’activitat a Castellar del Vallès.

Els tècnics de DIP ENGINYERIA et poden oferir la seva dilatada experiència en la redacció de projectes d’activitats de locals comercials i en l’obertura d’activitats de naus industrials a Castellar del Vallès.

 

Licencia Apertura y Actividad en Castellar del Vallès Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Comunicació Prèvia municipal o Activitat Innòcua a Castellar

Comunicació prèvia o comunicació municipal per a la instal·lació d’una activitat o establiment que tingui un impacte ambiental nul, com una botiga de roba o naus industrials.

Per a la tramitació de noves instal·lacions es requereix la següent documentació:

 • Instància model de sol·licitud.
 • Declaració responsable del titular de l’activitat.
 • Memòria justificativa del compliment de la normativa vigent.
 • Plànols de l’emplaçament i instal · lacions
 • Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 • En el cas de societats, cal acompanyar la sol·licitud, del poder o escriptura de constitució de la societat.
 • Fotocòpia de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’activitat al local de referència.

Carta de pagament de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa.

Comunicació Ambiental de Activitat (Annex III)

Sol·licitud de comunicació ambiental, prèvia a la instal·lació d’una activitat, establiment o per l’execució d’instal·lacions complementàries, dins del supòsit de l’annex III de la Llei 20/2009 del 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.

Documentació necessària:

 • Instància model de sol·licitud.
 • Declaració responsable del titular de l’activitat.
 • Projecte bàsic amb Memòria Ambiental, signat per tècnic competent.
 • Certificat expedit pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la Memòria Ambiental i el Projecte presentats, i que es compleixen tots els requisits ambientals, de seguretat, sanitaris i altres previstos en la resta de documentació a adjuntar.
 • Certificats que acrediten que les emissions o les altres alteracions ambientals específiques compleixen els límits i la normativa respectives (emissions gasos, fums, lluminoses, aigües residuals no domèstiques).
 • Estudi acústic elaborat per tècnic competent i certificació emesa pel projectista i / o instal·lador
 • Plànols de l’emplaçament
 • Certificat d’actuació professional.
 • Autorització sanitària de funcionament o Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris (productes alimentaris).
 • Llicència Comercial (activitats afectades pel decret 1/2009, d’ordenació d’equipaments comercials).
 • Còpia dels certificats i documents que justifiqui l’autorització i / o inscripció a altres organismes sectorials que li sigui d’aplicació a l’activitat.
 • Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 • En el cas de societats, cal acompanyar la sol·licitud, del poder o escriptura de constitució de la societat.
 • Fotocòpia de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’activitat al local de referència.
 • Carta de pagament de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa.

Abans d’iniciar la tramitació per a la legalització de l’activitat, s’ha d’haver obtingut prèviament:

 • Certificació urbanística de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament urbanístic.
 • Informe favorable en matèria de prevenció d’incendis.
 • Llicència d’obres.

Llicència Ambiental d’Activitat (Annex II)

Sol·licitud de llicència ambiental prèvia a la instal·lació d’una activitat, establiment o per l’execució d’instal·lacions complementàries, dins del supòsit de l’annex II de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Per a la tramitació de noves instal·lacions es requereix la següent documentació:

 • Instància de sol·licitud correctament emplenada.
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental signat per tècnic competent.
 • Designació del personal tècnic competent responsable de l’execució del projecte proposat per la persona sol·licitant.
 • Certificat d’actuació professional.
 • Plànols de l’emplaçament
 • Autorització sanitària de funcionament o Registre Sanitari d’Indústries i productes alimentaris.
 • Llicència comercial (activitats afectades pel Decret 1/2009, d’Ordenació dels Equipaments Comercials).
 • Fotocòpia del DNI o CIF del titular.
 • En el cas de societats, cal acompanyar la sol·licitud del poder o escriptura de constitució de la societat.
 • Fotocòpia de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’activitat al local de referència.
 • Carta de pagament de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa.

També et pot interessar els següents serveis:

 

Si vols consultar o tens dubtes de com tramitar la teva llicència d’activitats o obertura a Castellar del Vallès, no dubtis en trucar-nos al 93.588.25.32 i t’assessorarem. Pots també accedir al nostre formulari de CONTACTE, explicar-nos que tipus d’activitat voleu dur a terme i els nostres tècnics es posaran en contacte amb tu.