Llicència Activitat Barcelona

Els tècnics de DIP Enginyeria, tenen una gran experiència en la tramitació de tot tipus d’expedients de llicències d’activitat i llicències obertura a Barcelona. Hem realitzat tot tipus de projectes d’obertura d’activitats com les que mostrem a continuació:

 • Aparcament o aparcament.
 • Bar, restaurant, cafeteria, i similars.
 • Oficina, despatx professional, banc, agència de viatge i similars.
 • Comerç d’alimentació (fruiteria, peixateria, carnisseria, xarcuteria, supermercat, …).
 • Comerç no alimentari o establiment comercial (sabateria, botiga de roba, botiga d’esport, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, estanc, joieria, locutori, ferreteria, floristeria, copisteria, concessionari …).
 • Establiment d’alimentació amb obrador (fleca, pastisseria, …).
 • Col·legis, acadèmia, escola de dansa, guarderia, gimnàs i similars.
 • Estudi de fotografia i impressió.
 • Centre d’ensenyament, acadèmia, centre cultural, club social per a fumadors, exposicions, galeria d’art i similars.
 • Centre mèdic i veterinari (clínica dental, consulta de fisioteràpia, podologia, farmàcia, …).
 • Laboratori d’anàlisi i investigació
 • Tatuatge, píercing, micropigmentació.
 • Petita indústria, taller artesanal (fusteria, manyeria, vidres …) o nau industrial de fabricació o magatzem i taller mecànic.
 • Hotel, hostal, pensió, residència d’ancians i similars.
 • Perruqueria, centres d’estètica, tractament de bellesa i similars.

A continuació et presentem un breu resum del tipus de tràmit que han de seguir en el municipi de Barcelona, en funció del tipus d’activitat que vulgui desenvolupar al seu local i que es classifica segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

Licencia Apertura y Actividad en Barcelona Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Comunicació Prèvia d’Activitat Innòcua (Annex III.3)

Per a activitats amb incidència ambiental baixa o molt baixa, no s’exigeix una Llicència d’Activitat per a la seva obertura, només es requereix una Comunicació de la intenció d’iniciar o de posar-la en funcionament. Per tant, no cal una llicència prèvia d’activitats per realitzar les instal·lacions necessàries, encara que si escau, si serà necessari sol·licitar el permís d’obres corresponent. Tanmateix, hi ha normativa tècnica d’obligat compliment per a tot local, botiga, comerç o establiment que cal complir (lavabo accessible a minusvàlids, graó d’accés, ventilació, instal lació elèctrica, etc)

Una activitat o instal·lació pot acollir-se a aquest règim si està compresa a l’annex III.3 de l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’intervenció integral de l’Administració ambiental. En cas que l’activitat que es vulgui iniciar es trobi afectada pel pla d’usos del districte, caldrà que prèviament se sol·liciti un informe urbanístic previ a una comunicació d’activitat.

Documentació:

 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent (memòria, plànol del local a escala 1:50 i plànol d’emplaçament a escala 1:1000).
 • Pressupost de les obres i / o instal·lacions no contemplats en la llicència d’obres (si s’ha demanat), o de totes en cas que no fos necessari demanar aquesta llicència.
 • Fotocòpia del DNI / NIF del titular de l’activitat.
 • Fotocòpia del document d’identitat del representant, si escau.
 • Poders de representant (si escau).
 • Acta notarial de renúncia a indemnització de la persona que vol iniciar l’activitat o la instal·lació (només en cas que el local es trobi afectat urbanísticament).

Comunicació Prèvia d’Activitat amb Projecte Tècnic i Certificació (Annex III.2)

Per a activitats amb incidència ambiental major a les classificades com a annex III.3, encara que no s’exigeix una llicència d’activitat per a la seva obertura, si cal un projecte tècnic signat per un tècnic competent que serà objecte d’inspecció per part d’una entitat de control Ambiental que emetrà el corresponent certificat favorable de control i inspecció de l’activitat.

Una activitat o instal·lació s’hagi sotmesa a aquest règim si es troba recollida com a annex III.2 de l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’intervenció integral de l’Administració ambiental. En cas que l’activitat que es vulgui iniciar es trobi afectada pel pla d’usos del districte, caldrà que prèviament se sol·liciti un informe urbanístic previ a una comunicació d’activitat.

Documentació:

 • Certificació tècnica d’una Entitat Ambiental Col·laboradora.
 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent (memòria, plànol del local a escala 1:50 i plànol d’emplaçament a escala 1:1000).
 • Pressupost de les obres i / o instal·lacions no contemplats en la llicència d’obres (si s’ha demanat), o de totes en cas que no fos necessari demanar aquesta llicència.
 • Fotocòpia del DNI / NIF del titular de l’activitat.
 • Fotocòpia del document d’identitat del representant, si escau.
 • Acta notarial de renúncia a indemnització de la persona que vol iniciar l’activitat o la instal·lació (només en cas que el local es trobi afectat urbanísticament).
 • Informe urbanístic previ si l’activitat es troba regulada per condicions de distància i / o densitat en algun pla d’usos de Districte de Barcelona.

Sol·licitud d’Autorització o llicència ambiental (Annex II.1, Annex I)

Sol·licitud de llicència prèvia per a la instal·lació d’una activitat o establiment o per l’execució d’instal·lacions complementàries, en els supòsits dels annexos I i II de l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI / NIF del titular de l’activitat.
 • Poders del representant (si escau) i fotocòpia del document d’identitat en vigor.
 • Relació de veïns per duplicat. Són veïns tots els titulars de drets (propietaris, arrendataris, ocupants) de la mateixa finca, de les finques confrontants i les properes (separades de l’activitat o local on es realitza la instal·lació per una via pública de menys de 8 m. I també , les situades a igual distància malgrat l’existència de finques interposades).
 • Document de designació del responsable tècnic.
 • Estudi d’impacte ambiental.
 • Documentació preceptiva relativa als accidents greus.
 • Acreditació de la qualitat del sòl i la seva compatibilitat amb l’activitat.
 • Breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona sense coneixements tècnics.
 • Declaració de dades confidencials.
 • Projecte bàsic.

Per comunicar la finalització dels treballs d’instal·lacions o adequació:

 • Certificació del tècnic responsable de l’execució del projecte (visada pel seu col·legi professional) que l’efectivament executat correspon al projecte aprovat i amb les mesures correctores imposades.
 • Cal acompanyar aquesta certificació amb una nova memòria i / o nous plans (per triplicat o quadruplicat, segons es tracti d’activitats de l’annex II o I, respectivament) si durant l’execució s’han introduït modificacions de de les característiques definides en el projecte aprovat .
 • Certificació expedida per una entitat col·laboradora de l’administració degudament homologada sobre el compliment dels nivells d’emissió i altres normes i prescripcions tècniques (ambientals, sobre seguretat i salut) d’obligat compliment, especificant els resultats obtinguts.

Tanmateix, per a l’obertura d’una nova activitat, no sols es requereix la Comunicació Prèvia o Llicència d’Activitat o ambiental. Com hem pogut comprovar hi ha més requisits tècnics de llicències d’obres o legalitzacions. És per això que posem a la teva disposició els següents serveis per poder-te incloure un paquet complet davant la nova obertura del teu negoci:

 

Si vols, pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE del web. T’ajudarem en tot el que necessitis. Tenim una àmplia experiència en tot tipus de tramitacions de llicències d’obertura o d’activitat a Barcelona.