Llicència Activitat a Sitges

Des de fa molts anys, els tècnics de DIP Enginyeria, ha portat a terme un gran nombre de tràmits d’expedients de Activitat de tota mena, tenim una gran experiència en la redacció de projectes d’obertura per a tot tipus de locals comercials.

La gran majoria d’activitats, amb una afectació mediambiental baixa, es tramiten tal com estableix l’ajuntament d’aquest municipi.

Comunicació Prèvia d’una Activitat classificada (annex III de la LPCAA)

Aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat comercial o industrial, classificada en l’annex III a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, han de comunicar prèviament a l’Ajuntament de Sitges.

La comunicació s’ha de produir una vegada han finalitzat les obres i les instal·lacions que han d’estar emparades per la llicència urbanística, la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència o la llicència sectorial corresponent.

 

Licencia Apertura y Actividad en Sitges Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Entre les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia, destaquen:

 • Establiments comercials de més de 400m2
 • Establiments d’apartaments turístics o Turisme rural
 • Centres docents i, per analogia, ludoteques, guarderies, etc.
 • Garatges i aparcaments de més de 100 m2
 • Instal·lacions de neteja en sec fins a 500 m2
 • Bugaderies no industrials
 • Establiments hotelers fins a 400 habitacions
 • Centres veterinaris
 • Centres geriàtrics
 • Centres d’assistència primària i hospitals fins 750m2
 • Tallers mecànics sense instal lacions de planxa i pintura
 • Fusteries, ebenisteries i similars
 • Fleques amb forns de potència superior a 7.5 kW
 • Carnisseries amb obrador
 • Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars
 • Serralleries

Requeriments:

 • La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries .
 • Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l’ajuntament.
 • En cas que l’activitat inclogui abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa al règim d’autorització d’abocaments.
 • En cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.
 • Les carnisseries han de disposar de l’Autorització sanitària per a la producció, emmagatzematge i comercialització de productes carnics frescos i els seus derivats

Procediments:

1.Ompli, signi l’imprès de comunicació, i presenti l’imprès de comunicació, acompanyat dels documents requerits, a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

2.En el momento de la presentación se li facilitarà l’autoliquidació de la taxa corresponent.

3.Adreceu-vos a qualsevol de les entitats financeres col·laboradores per fer el pagament de la taxa. Aquest pagament és un requisit necessari per a l’inici de l’activitat administrativa.

4.Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions a què es refereixen els apartats anteriors, sense perjudici que per iniciar la activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.

5.Els serveis tècnics municipals procediran a comprovar, mitjançant una inspecció, el compliment dels requeriments inherents a l’activitat.

6.Un cop realitzada la inspecció, els serveis tècnics lliuraran la corresponent acta.

Documentació necessària:

 • Projecte bàsic amb memòria ambiental.
 • Certificat expedit per tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.
 • Declaració tributària d’alta de la taxa pel servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

A més, si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic:

 • Informe previ favorable de compatibilitat urbanística

També et pot interessar els següents serveis:

 

Hi ha la possibilitat que l’activitat que vols dur a terme a Sitges, no estigui inclosa en aquesta classificació, truca’ns al 93.588.25.32 i t’informarem, si ho prefereixes també pots omplir el formulari de CONTACTE.