Llicència Activitat a Gavà

Els tècnics de DIP Enginyeria, tenen una gran experiència en la tramitació de tot tipus de Llicències d’Activitat i llicències d’Obertura a Gavà. Hem realitzat diverses obertures de locals comercials i obertura de naus industrials a Gavà així com en municipis propers.

A continuació els presentem un breu resum del tipus de tràmit que han de seguir per al municipi de Gavà, en funció del tipus d’activitat que vulgui desenvolupar i que es classifica segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

Licencia Apertura y Actividad en Gavà Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Comunicació Prèvia d’Obertura d’una Activitat Innòcua a Gavà

¿Quina documentació s’ha de presentar a l’Ajuntament de Gavà?

 • Instància per duplicat
 • Fotocòpia del DNI o NIF del titular
 • Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o arrendament del local
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI del local
 • Projecte o documentació tècnica per triplicat, amb el contingut mínim del model, i que inclogui:

1.Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada a escala 1:500, amb els locals, els patis i els espais lliures que pertanyin a l’activitat, amb el nom del carrer i el número d’accés al local.

2.Plànol en planta dels locals ocupats, a escala 1:50 o 1:100, especificant la distribució  dels usos interiors i de les seves superfícies. Cal definir la ubicació de tots els elements tècnics de les instal · lacions i de la maquinària de l’activitat, així com els de prevenció i de protecció contra incendis.

3.Plànol en secció dels locals ocupats, a escala 1:50 o 1:100, especificant les altures de les portes i de les diferents dependències

 • Certificació tècnica que acrediti que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten a la documentació tècnica presentada i compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius.
 • Carta de pagament d’autoliquidació dels drets municipals corresponents.
 • Reconeixement i acceptació de la limitació del dret a exercir l’activitat si l’immoble està afectat per vial.

Llicència o Permís Ambiental

¿Quina documentació s’ha de presentar a l’Ajuntament?

 • Projecte tècnic i la memòria descriptiva en què es detallen les característiques de l’activitat, valors d’emissió, mesures preventives, de control o de garantia, i prescripcions relatives a prevenció d’incendis ia la protecció de la salut d’acord amb la Llei 3 / 1998 de 27 de febrer (Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats)
 • Relacions de veïns continguts a l’activitat.
 • Fotocòpia escriptura constitució de la societat i targeta NIF o fotocòpia DNI si és persona física.

També et pot interessar els següents serveis:

Si té qualsevol dubte de com ha de tramitar la seva Llicència d’Activitat o Llicència d’Obertura a Gavà, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 93.588.25.32 o omplint el formulari de CONTACTE i li resoldrem tots els dubtes.