Declaració Responsable Activitat Innòcua (Llei 16/2005)

Les empreses han de complir múltiples requeriments a l’hora d’iniciar i de mantenir llur activitat empresarial. L’existència de procediments d’autorització i llicències molt complexos i poc pautats fa que la possibilitat d’iniciar una activitat s’allargui en el temps molt més del que seria recomanable per a garantir la necessària competitivitat empresarial. És prioritat del Govern impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració que faciliti l’activitat econòmica, dipositi la confiança en l’empresariat i, a la vegada, redueixi l’excés de càrregues i tràmits burocràtics.

Gracies a l’entrada en vigor d’aquesta nova Llei 16/2015 s’estableix una sèrie de criteris amb la voluntat de clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya i, consegüentment, als ciutadans i a les empreses.

Aquesta llei incideix expressament en els tràmits per a posar en funcionament els negocis, i també per a fer-hi canvis i modificacions posteriors, que afecten un conjunt d’activitats considerades innòcues o de baix risc i que tenen una repercussió especial en sectors empresarials que actualment representen un 74% de l’activitat econòmica de Catalunya i afecten més d’un 51% de la població ocupada.

En concret, les actuacions normatives establertes per aquesta llei pretenen clarificar els règims d’intervenció de les administracions, relacionats amb l’emplaçament del negoci o l’establiment empresarial introduint una reducció important de les càrregues administratives sota el principi de la mínima intervenció possible i la reducció de terminis pels permisos d’obertura de noves activitats innòcues o de baix risc.

 

Declaracion responsable actividad inocua Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Aquesta llei és aplicable a les administracions públiques de Catalunya següents:

 • L’Administració de la Generalitat.
 • Les entitats que integren l’Administració local.
 • Altres entitats públiques i els organismes autònoms, consorcis adscrits a les administracions, els organismes i les entitats públiques i entitats creades per llei del Parlament que no depenen de l’Administració de la Generalitat ni hi estan vinculades.

Aquesta nova llei introdueix doncs, dos nous grups pels règims d’intervenció de les activitats anteriorment descrites com a innòcues o de baix risc:

 • Annex I: Declaració de Responsable (activitats econòmiques innòcues). Activitat que, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni dels béns. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici i obertura d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’obertura de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.
 • Annex II: Règim de Comunicació Prèvia (activitats econòmiques de baix risc). Activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.    El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici i obertura de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici i obertura  de l’activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

Es per tant que aquesta nova classificació d’activitats haurà de promoure els següents principis d’actuació:

 • La llibertat en l’exercici de l’activitat econòmica.
 • La intervenció administrativa mínima per a l’inici i obertura de l’activitat.
 • L’impuls de mecanismes alternatius que permetin reduir càrregues a les empreses i als professionals.
 • La responsabilitat dels titulars d’empreses i dels professionals en el compliment dels requisits exigits en l’exercici de l’activitat econòmica.
 • La no-exigència de mesures de control concurrents sobre una mateixa activitat.
 • L’estandardització dels requisits exigits per les administracions per a iniciar i desenvolupar l’activitat econòmica.
 • La facilitació de les relacions de les empreses i els professionals amb les administracions públiques de Catalunya.

Si aquesta nova Llei 16/2015 és d’aplicació per a la obertura de la nova activitat que vols emprendre, pots posar-te en contacte al telèfon que apareix o omplir el formulari amb les teves dades, i un tècnic del despatx es posarà en CONTACTE  amb tu el més ràpid possible.

També disposem altres serveis que podrien interessar i que estan relacionats amb aquest tipus de tràmit: