Llicència d’Obres Majors

La Llicència d’Obres Majors són aquelles referides a obres de més entitat, com ara restauració, consolidació, rehabilitació d’edificis …, en què hi haurà una alteració de façanes, afectació a elements estructurals, etc. Per la transcendència de les actuacions es requereix un major control per part de l’Administració i per això s’exigeix que la Llicència d’Obra Major a lliurar s’inclou documentació tècnica o projecte realitzat per un tècnic competent.

 

Licencia Obras Mayores Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

El motiu de la Llicència d’Obra pot ser per:

  • Llicència d’Obra Major per condicionament de local.

Estan subjectes a llicència les obres de reformes de locals. Com a exemples podem trobar la demolició d’envans i nova distribució, col locació de falsos sostres i nous paviments, reforma de la façana exterior i altres d’anàlogues no considerades Llicència d’Obres Menors.

  • Llicència d’Obres Majors per consolidació d’edificis.

L’objecte d’aquest tipus d’obres consisteix en consolidar, reforçar o restituir els elements danyats per assegurar l’estabilitat de l’edifici i mantenir les seves condicions bàsiques d’ús amb les mínimes alteracions en la seva estructura i distribució. Les principals característiques de l’obra són els reforços puntuals de fonamentació, consolidació de façanes, reparació de cobertes …

  • Llicències d’Obres Majors per nova edificació

Com Llicència d’Obra Major de nova edificació hi ha els següents tipus:

  • De nova planta: obres de construcció en solars vacants.
  • D’ampliació: s’incrementa el volum construït o la major ocupació en planta d’edificacions existents.
  • Llicència d’Obra Major per rehabilitació d’edificis

L’objecte d’aquest tipus d’obres consisteix a millorar les condicions d’habitabilitat de la totalitat o part de l’edifici mitjançant la substitució o modernització de les seves instal·lacions, inclòs la redistribució del seu espai interior, mantenint les característiques morfològiques i el seu volum edificat. Amb caràcter general les obres consisteixen en col·locació de falsos sostres, nous paviments, demolició generalitzada d’envans i nova distribució …

  • Llicència d’Obres Majors per restauració d’edificis.

L’objecte d’aquest tipus d’obres consisteix en restituir en els edificis catalogats el nivell de protecció així ho requereixen, en tot l’edifici o en part, els nivells i condicions del seu estat original, incloent totes les obres necessàries per a això.

  • Llicència urbanística d’obra major per condicionament de local subjecte a Activitats Recreatives i Espectacles Públics.

Són aquelles sol licituds de llicències per fer obres d’adaptació o reforma de locals destinats a espectacles, activitats recreatives o establiments públics assenyalats en l’Annex IV de la Llei 20/2009 com del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, o al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió com local de pública concurrència.

Totes les obres majors necessiten ser aprovades pel Departament d’Obres d’aquest Ajuntament per obtenir la Llicència d’Obra corresponent i amb això evitar possibles denúncies i paralitzacions indesitjades en l’obra.

DIP Enginyeria posseeix gran experiència i oferim el nostre servei de manera personalitzada perquè els tràmits d’obtenció de la llicència d’obres majors es resolguin respectant les dates de lliurament acordades i sense que et ocasioni cap tipus de molèstia.

Possiblement la teva obra es d’entitat d’actuació inferior i per això t’interessi el servei de Llicència d’Obres Menors. DIP Enginyeria també posa a la seva disposició els següents serveis relacionats amb Llicències d’Activitats i Obertura:

 

Si ho desitja pot omplir el formulari de CONTACTE o bé trucar al telèfon que apareix a la part superior. Li realitzarem un pressupost personalitzat i li resoldrem qualsevol dubte sense cap compromís.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?