Informe prevenció incendis Llei 3/2010

El dia 10 de maig de 2010, va entrar en vigor la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis en els quals es pugui genera una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d’incendis, i que, fins a la seva entrada en vigor, articulava la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

Estan sotmesos els tràmits de Llicència d’Obres Menors o Llicència d’Obres Majors i Llicència d’Activitat i Obertura de tots aquells establiments, infraestructures i edificis situats en el territori de Catalunya, i que es troben inclosos en l’Annex I i II de la Llei 3 / 2010, atès que poden generar una situació de risc per a les persones, els béns o el medi ambient en cas d’incendis.

La documentació a aportar en aquest tipus de memòria d’incendis, segons la Llei de prevenció i seguretat contra incendis, que inclogui la informació detallada segons normativa vigent.

 

Informe prevención y seguridad contra incendios Ley 3 2010 Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

La tramitació ha d’incloure en un document en format paper i en suport electrònic. El document constarà dels següents apartats:

  • Plànols de les instal·lacions de protecció contra incendis per al compliment de la normativa vigent.
  • Certificat de coincidència entre la documentació presentada en format informàtic i paper.

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’entendrà estimada.

Una vegada obtingut l’informe favorable i posterior a la disposició de les autoritzacions que siguin necessàries, el titular podrà executar les obres, si aquestes fossin necessàries. Quan aquestes estiguin finalitzades, ha de presentar un certificat emès pel tècnic projectista o per una Entitat Ambiental Col·laboradora degudament acreditada, abans de poder iniciar l’activitat.

Possiblement aquest tipus de tramitació tècnica i administrativa també pot anar associada als següents serveis de Llicència d’Activitat i Obertura:

 

Si necessites tramitar davant el Servei de Prevenció el projecte de Prevenció i Seguretat en matèria d’incendis, pot trucar-nos i un tècnic competent l’informarà amb més detall i li podrà presentar, sense compromís, un pressupost personalitzat. També pot omplir el formulari de CONTACTE i en la major brevetat possible ens posarem en contacte amb tu.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?