Instal·lació Elèctrica

DIP posseeix tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa, en col·laboració amb l’instal·lador que faci l’obra, davant els organismes oficials corresponents (Indústria). Amb el nostre servei estalviaràs temps i diners a l’hora de fer la legalització de la instal·lació elèctrica.

A continuació es detallen aquells tipus d’instal·lació que precisen d’un projecte d’enginyeria elaborat i visat per un tècnic competent, segons marca el nou Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, per obtenir la legalització elèctrica:

INSTAL LACIONS QUE NECESSITEN PROJECTE ELÈCTRIC.

Grup Tipus d’Instal·lació Límits
a Les corresponents a industries, en general. P>20 kW
b Les corresponents a:

 • Locals humits, polsosos o amb risc de crrosió;
 • Bombes d’extracció o elevació d’aigua, siguin industrials o no.
P>10 kW
c Las corresponents a:

P>10 kW
d
 • de caràcter temporal per alimentació de maquinaria d´obres en construcció.
 • de caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts;
P>50 kW
e Les d´edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horizontal. P>100 kW per caixa gral. de protecció
f Les corresponents a habitatges unifamiliars. P>50 kW
g Les de garatges que disposen ventilació forçada. qualsevol que sigui la seva ocupació
h Les de garatges que disposen de ventilació natural. De mes de 5 plazes d’estacionamet
i Les corresponents a locals de pública concurrència; Sense limit
j Las corresponents a:

 • Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d´alta tensió;
 • Máquines de elevació i transport;
 • Les que utilitzin tensions especials;
 • Les destinades a rètols lluminosos salvat que es considerin instal·lacions de Baixa tensió segons el que estableix la ITC-BT 44;
 • Tanques eléctriques;
 • Xarxes  aèries o subterrànies de distribució;
Sense límit de potència
k Instal·lacions d´enllumenat exterior. P > 5 kW
l Les corresponents a locals amb risc d’incendi o explosió, excepte garatges. Sense límit
m Las de Legalització Instal·lació Elèctrica Quiròfans i Sales d’Intervenció Sense límit
n Les corresponents a piscines i fonts. P> 5 kW
o Totes aquelles que, no estant compreses en els grups anteriors, determini el Ministeri de Ciència i Tecnologia, mitjançant l’oportuna Disposició. Segons correspongui

 ( P = Potencia prevista a la instal.lació, tenient en compte lo estipulat a la ITC-BT-10)

Així mateix, requeriran elaboració de projecte de legalització elèctrica les ampliacions i modificacions de les instal·lacions següents:

 • Les ampliacions de les instal·lacions dels tipus (b, c, g, i, j, l, m) i modificacions d’importància de les instal·lacions assenyalades 3.1;
 • Les ampliacions de les instal·lacions que, essent dels tipus assenyalats en la taula no arriben als límits de potència prevista establerts per a les mateixes, però que els superen en produir l’ampliació.
 • Les ampliacions d’instal·lacions que van requerir projecte elèctric originalment si en una o en diverses ampliacions es supera el 50% de la potència prevista en el projecte anterior.

Si una instal·lació està compresa en més d’un grup dels especificats a la taula, se li aplicarà el criteri més exigent dels establerts per a aquests grups.

 

Si tens qualsevol tipus de consulta a l’hora de tramitar la legalització de la teva instal·lació elèctrica i precises d’un projecte elèctric, no dubtis a trucar-nos i sol.licitar el teu pressupost.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?