Instal·lació Elèctrica Risc Incendis Explosió

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-29, totes aquelles instal ·acions en emplaçaments en què hi ha risc d’explosió o d’incendi a causa de la presència de substàncies inflamables, precisen d’un projecte elèctric d’enginyeria per poder tramitar la legalització la instal·lació elèctrica a Indústria.

Segons defineix el Reglament dins del concepte d’atmosferes potencialment explosives es consideren aquells emplaçaments en què es fabriquin, processin, manipulin, tractin, utilitzin o emmagatzemin substàncies sòlides, líquides o gasoses, susceptibles d’inflamar, deflagrar, o explotar, sent sostinguda la reacció per l’aportació d’oxigen procedent de l’aire ambient en què es troben.

DIP posseeix tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa davant els organismes oficials corresponents (Indústria). Amb el nostre servei estalviaràs temps i diners en tramitar amb nosaltres la el projecte de legalització de les teves instal·lacions elèctriques.

Ens assegurem que en tot moment el seu projecte elèctric de legalització d’instal·lació elèctrica de locals amb risc d’incendi o explosió compleixi amb la normativa vigent (apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió).

Cal destacar que les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, estan sotmeses a inspeccions periòdiques.

 

Legalizacion Instalacion Eléctrica Locales con Riesgo de Incendio o Explosión Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Si encara no has disenyat teva instal·lació i precises d’un projecte elèctric executiu, també poden interessar serveis relacionats com:

Pel que fa a la legalització de les instal·lacions elèctriques també et poden interessar serveis relacionats com:

 

Si tens qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres, o omplir el nostre formulari de CONTACTE. Els nostres tècnics t’ajudaran en tot el que necessitis.