Instal·lació Aire Comprimit

Segons marca el Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, totes aquelles instal·lacions que apareixen a continuació, requereixen la presentació d’un projecte elaborat i visat per un enginyer col legiat per poder tramitar la legalització de la instal·lació d’aire comprimit.

  • Instal·lació d’aire comprimit per què la suma dels productes de la pressió màxima de servei dels equips que componen la instal·lació a “bar”, pel volum en litres de tots els equips a pressió connectats de manera permanent en la mateixa instal·lació sigui superior a 25.000, excloses les canonades de connexió dels recipients i els equips a què es refereix l’article 3.3 del Reial decret 769/1999, de 7 de maig.
  • Instal·lació d’aire comprimit per a les que continguin fluids perillosos en quantitats superiors a les que s’indiquen a continuació. Cal considerar la suma de les quantitats de tots els equips a pressió connectats a la instal·lació que continguin fluids perillosos, inclosos els classificats a l’article 3.3 de Reial decret 769/1999, de 7 de maig, i excloses les canonades de connexió dels recipients .

Instal·lació d’aire comprimit per a les que puguin generar un augment de pressió per estar sotmeses a l’acció d’una flama, aportació de calor amb perill de sobreescalfament o per reaccions químiques (autoclaus, reactors, …), en què la suma dels productes de la pressió màxima de servei en bar pel volum en litres de cadascun dels equips a pressió connectats a la mateixa instal·lació sigui superior a 10.000, excloses les canonades de connexió dels recipients i els equips a què es refereix l’article 3.3 del Reial decret 769/1999, de 7 de maig.

  • Instal·lació d’aire comprimit per què amb canonades incloses a l’article 1.3 de les categories II i III de les esmentades a l’article 9 i l’annex II del Reial decret 769/1999, de 7 de maig. En aquests casos que requereixen la presentació de projecte, la instal·lació haurà de ser realitzada per empresa de categoria EIP-2.
  • La classificació de les substàncies es realitzarà atenent al que indica el Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses i les seves posteriors modificacions.

 

Legalización Instalación Aire Comprimido Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

És possible que encara no hagi realitzat la instal·lació d’aire comprimit. Si ho desitja pot consultar els serveis que apareixen a continuació, que li poden ser de gran ajuda perquè els industrials puguin valorar-el que és realment necessari per tramitar la legalització de la seva instal·lació d’aire comprimit:

Si tens qualsevol dubte, pots trucar-nos o omplir el nostre formulari de contacte. A la major brevetat possible, un tècnic del nostre despatx, es posarà en contacte amb tu per resoldre’t qualsevol consulta.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?