Nou Procediment Instrucció 1/2015

La instrucció 1/2015, de 12 de març ens ajuda a regularitzar aquelles instal·lacions que es troben en us i que, per la seva antiguitat, destrucció d’arxius, etc. no disposen de la documentació justificativa de la seva posada en servei i per tant no figuren inscrites al RITSIC, però compleixen plenament amb especificacions tècniques del reglament tècnic de seguretat industrial que li era d’aplicació en el moment de la seva posada en servei.

 

Nuevo Procedimiento de Legalización de Instalaciones según la Instrucción 1_2015 - Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

A continuació pots consultar algunes de les instal·lacions que podrem legalitzar en cas de no disposar de la documentació justificant-ho amb la normativa que li era d’aplicació al seu dia.

Per poder realitzar la inspecció periòdica i després emetre l’acta favorable s’ha de:

1.- Comprovar que el titular disposa de la documentació justificativa de ka data en que es va posar en servei la instal·lació ( rebut o certificat de la companyia distribuïdora… etc)

2.- Comprovar que el titular disposa d’una memòria tècnica simplificada i esquemes de la instal·lació, signats per el tècnic titulat i amb el contingut següent :

Explicar el motiu de la sol·licitud de la redacció de la memòria tècnica simplificada. Indicar les dades bàsiques del sol·licitant, NIF, emplaçament, ús de l’activitat.

Antiguitat de la instal·lació i justificació de la mateixa.

Potències contractades amb la companyia o companyies de subministrament energètic.

Dades de la darrera inspecció periòdica, si s’escau.

Reglamentació de la darrera inspecció periòdica, si s’escau.

Altra normativa posterior que també sigui d’aplicació.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

  • Descripció de la totalitat de la instal·lació i de les seves característiques generals
  • Justificació de que la instal·lació compleix amb les exigències de la reglamentació d’aplicació
  • Descripció de les característiques tècniques dels equips i materials que conformen la instal·lació, com poden ser certificats de marcatge CE, certificats de fabricació de dipòsits, etc.
  • Descripció de qualsevol altre característica de la instal·lació que sigui necessària per poder fer correctament la inspecció reglamentària de la mateixa.
  • Instruccions d’us i manteniment en el cas de disposar d’elles.

PLÀNOLS

  • Plànols i esquemes de la instal·lació.

Per qualsevol dubte o consulta estem a la seva disposició al a través del nostre formulari de CONTACTE o be trucant al nostre despatx.