Legalització Tèrmica Instrucció 6 Abril 2011

El passat 6 d’Abril de 2011 la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, va determinar mitjançant una Instrucció la obligatorietat a realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal en règim de generació de calor o fred superior a 70 kW.

Aquesta Instrucció, a més de regular la periodicitat de les inspeccions també contempla la possibilitat d’una regulació administrativa simplificada de les instal·lacions existents i que no disposin de la legalització necessària.

En instal·lacions de P> 70 kW tèrmics de calor o fred existents abans de la data d’entrada en vigor del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis, RITE (03/01/2008), hauran de passar la primera inspecció, segons la següent taula:

Legalización Térmica Instrucción 6 Abril 2011 Despacho Ingenieria Proyectos DIP

Antiguitat del generador (A) a data 01.03.2008 Data límit 1ª Inspecció
A < 5 anys 01.09.2013
5 < A < 15 anys 01.09.2012
A > 15 anys 31.12.2011

Per tant, el procediment més adequat per dur a terme la legalització Instal·lació Tèrmica segons la Instrucció del 6 d’abril de 2011 i evitar despeses innecessàries, seria el següent:

  1. Demanar la inspecció periòdica de la instal·lació a una Entitat d’Inspecció i Control (EIC). D’aquesta manera s’obtindrà un document (acta d’inspecció) on s’assenyalaran els defectes a esmenar observats en curs de la inspecció.
  2. Elaborar un document (projecte tècnic) amb una memòria tècnica descrivint la instal·lació tèrmica, esquema de principi i plànols de distribució de canonades i conductes, signat per un enginyer industrial i visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
  3. Encarregar els treballs a l’empresa instal·ladora per arreglar aquells possibles defectes existents. Aquesta haurà de formalitzar un contracte de manteniment amb la propietat i aportar a l’Entitat d’Inspecció i Control.
  4. Sol·licitar a l’Entitat d’Inspecció i Control, la segona visita d’inspecció on es comprovaran que s’han esmenat tots els defectes observats en la instal lació. L’EIC emetrà una acta de certificació amb la qualificació de favorable, a l’espera que la vostra legalitzada.
  5. Els tècnics de DIP Enginyeria lliuraran el projecte visat a l’Entitat d’Inspecció i Control per concloure la legalització de la instal·lació. S’afegirà, el contracte de manteniment, signat per l’empresa instal·ladora i un representant de la propietat, i la documentació legal que correspongui.

CONCLUSIONS

  • Moltes instal·lacions tèrmiques han d’haver passat o hauran de passar la inspecció d’eficiència energètica abans de setembre de 2012, en especial, si es van posar en marxa abans del 2003.
  • També és molt important, aprofitar aquesta instrucció, per a aquelles instal·lacions que es van posar en marxa abans de l’entrada en vigor del RITE i que no estan inscrites (legalitzades), ja que es poden legalitzar, seguint un procediment simplificat.
  • Recomanem a tots els clients de DIP ENGINYERIA, verifiquin la situació de les seves instal·lacions tèrmiques de generació de fred i calor destinades a calefacció, climatització i aigua calenta sanitària per a determinar la necessitat d’inspecció. Estem a la seva disposició per gestionar la seva instal·lació i donar el suport tècnic necessari en el cas que les instal·lacions s’hagin modificat, tinguin defectes importants o crítics, o en el cas que sigui necessari tramitar la seva legalització, seguint el procediment simplificat.

Si tens qualsevol dubte, pots trucar-nos al telèfon que apareix a continuació, o fer un clic sobre ell i omplir el nostre formulari. A la major brevetat possible, un dels nostres tècnic es posarà en CONTACTE amb tu per oferir-te el millor servei.