Executiu

La fi de tot el procés de disseny és el Projecte d’Execució. En aquesta etapa de treball es desenvolupa el projecte, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius, instal·lacions i equips de servei.

Es pot dur a terme, en la seva totalitat abans del començament de l’obra, o parcialment, abans i durant l’execució de la mateixa. El seu contingut reglamentari és suficient per obtenir el visat col·legial necessari per iniciar les obres.

És per tant, en aquesta fase, quan el projecte d’enginyeria adquireix totes les característiques tècniques, econòmiques i constructives que permetran dur a terme correctament la construcció. En aquest pas, si fos necessari, per decisió del nostre client o per qualsevol altre motiu, es poden dur a terme modificacions en el disseny desenvolupat en el precedent Projecte Bàsic, sempre que no afectin al conjunt de normatives per les quals s’hagi atorgat llicència. Si aquests possibles canvis necessitessin ser de major entitat, el Projecte d’Execució haurà de ser presentat per al seu visat novament amb tota la informació corregida igual a la desenvolupada en l’anterior Projecte Bàsic.

 

Proyecto Ejecutivo Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

En el present exemple es mostra com s’especialitza la informació de projecte quant a la seva faceta tècnica respecte a l’anterior fase.

Aquesta fase de Projectes d’Enginyeria inclourà fonamentalment els següents documents:

  • Memòria d’estructura, instal·lacions i acabats.
  • Plànols d’estructura i instal·lacions, juntament amb els detall de disseny que mereixin esment especial.
  • Esquemes i dimensionat d’instal·lacions.
  • Plec de condicions tècniques, generals i particulars.
  • Estat d’amidaments.
  • Pressupostos obtinguts per aplicació de preus unitaris d’obra procedents de bancs de dades contrastades.
  • Projectes parcials o altres documents tècnics que, si escau, hagin de desenvolupar-lo o completar-lo.

El Projecte d’Execució correspon al 30% del desenvolupament íntegre del projecte. Cada fase de projecte inclou a les anteriors, de manera que en el conjunt del desenvolupament complet, aquest Projecte d’Execució correspon al 70% del total dels treballs.

Possiblement, et trobis en una fase de l’obra diferent a la del Projecte d’Execució i et puguin interessar els següents serveis:

 

Tanmateix truca’ns, sense cap compromís i et podràs informar amb més claredat de quines són les teves necessitats i per tant quin és el servei que millor s’adapti als seus requeriments.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?