Estudi Seguretat i Salut

L’Estudi de Seguretat i Salut d’una determinada obra és un document coherent amb el projecte, que formant part del mateix i partint de tots els elements projectats i d’unes hipòtesis d’execució, conté les mesures de prevenció i protecció tècnica necessàries per a la realització de l’obra en condicions de seguretat i salut.

En aquest sentit, l’estudi haurà de contemplar la totalitat de les activitats que es prevegi realitzar en l’obra, incloses aquelles per a les quals administrativament s’exigeixi un projecte específic, una memòria valorada o qualsevol altre document de similars característiques.

 

Estudio Seguridad y Salud Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Serà necessària la realització d’un Estudi de Seguretat i Salut, quan es donin algun dels supòsits següents:

  • Que el pressupost d’execució per contracta, inclòs en el Projecte d’Execució sigui igual o superior a 450.759,08 €.
  • Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultàniament.
  • Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500 dies.

L’Estudi de Seguretat i Salut ha de recopilar el màxim d’informació tècnica i la seva seguretat associada. Aquesta serà descrita d’una manera genèrica, ja que mai es podrà preveure quines mesures són de les que disposa l’empresa que va a executar la construcció, ja que l’autor de l’Estudi, en un principi, desconeix els recursos materials, humans i mecànics de la empresa que realitzarà l’obra.

DIP Enginyeria ofereix la realització d’Estudi de Seguretat i Salut assegurant el compliment de tota la normativa associada a aquest tipus de documents, mitjançant el programa SEGUR de la signatura Arktec. D’aquesta manera, el nostre equip tècnic li proporcionarà el seu Estudi de Seguretat i Salut en el termini acordat, i amb la seguretat i fiabilitat que DIP Enginyeria juntament amb el programari de Arktec ofereix al mercat.

Si vostè necessita els serveis d’enginyeria per a la realització d’un Estudi de Seguretat i Salut, és possible que es trobi en alguna de les fases d’un projecte:

També és possible que el seu Estudi de Seguretat i Salut estigui relacionat amb:

 

Per a més informació referent a Estudi de Seguretat i Salut no dubtin a contactar  amb nosaltres  CONTACTE.