Auditoria Energètica

Normalment una auditoria energètica es porta a terme per buscar oportunitats per reduir la quantitat d’energia d’entrada en el sistema sense afectar negativament la sortida. Quan l’objecte d’estudi és un edifici ocupat es busca reduir o obtenir un estalvi en el consum d’energia, mantenint i millorant alhora el confort higrotèrmic, la salubritat i la seguretat. Més enllà de la simple identificació de les fonts d’energia, una auditoria energètica té per objecte donar prioritat als usos energètics d’acord amb el major a menor cost efectiu d’oportunitats per a l’estalvi d’energia.

 

Auditoria Energètica Estalvi Energètic Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Per dur a terme aquesta tasca existeixen bàsicament tres tipus d’auditoria:

Preliminar d’auditoria energètica

L’avantprojecte d’auditoria energètica (o auditoria de diagnòstic o de recorregut) és el més simple i més ràpid tipus d’auditoria. Es tracta de realitzar un breu recorregut per les instal·lacions, revisió de les factures i altres dades d’explotació per a identificar qualsevol zona de malbaratament d’energia o d’ineficiència.

Habitualment, només les principals àrees problemàtiques es descobreixen durant aquest tipus d’auditoria energètica. Les mesures correctives es descriuen breument, i es detalla una ràpida aplicació d’estimacions de costos, el potencial d’estalvi de costos d’explotació i els períodes d’amortització. Aquest nivell de detall, encara que no suficient per arribar a una decisió final sobre l’execució d’un projecte de mesures, és suficient per donar prioritat a projectes d’eficiència energètica i per a determinar la necessitat d’una auditoria més detallada d’una instal lació o part d’instal lació en concret.

Auditoria Energètica General

L’auditoria general es basarà en l’avantprojecte d’auditoria energètica que s’ha descrit anteriorment, mitjançant la recopilació d’informació més detallada de la instal·lació o part de la mateixa, en la qual s’han detectat un major grau de consum i en el qual s’analitzarà d’una forma més detallada les mesures de conservació d’energia.

En aquest punt es monitoritzarà la instal·lació de 12 a 36 mesos per permetre que l’auditor pugui avaluar la instal lació, la demanda d’energia i les taxes d’ús segons perfils d’energia. Aquesta part és la més important i la que ens proporcionarà les dades necessàries per dur a terme les mesures correctores i / o millores en la instal·lació.

Caldrà en aquest tipus d’auditoria, realitzar entrevistes amb el personal de manteniment de les instal·lacions, així com usuaris o treballadors del lloc perquè proporcionin una millor comprensió dels usos dels principals punts de consum i d’aquesta manera conèixer a curt i llarg termini els patrons de consum d’energia.

Aquest tipus d’auditoria energètica serà capaç d’identificar el consum diari, en les diferents franges horàries, i proporcionarà, tant al client com a l’auditor, les dades detallades de consum, i d’aquesta manera la justificació del cost de les factures, per aplicar mesures correctores i així aconseguir un estalvi.

L’auditor, per la seva banda, presentarà les mesures a adoptar per reduir aquests consums, així com la inversió i amortització de la inversió, perquè el propietari o promotor de l’edifici pugui prendre la decisió de posar en marxa les conclusions obtingudes en aquesta auditoria.

Grau d’inversió d’auditoria energètica

En la majoria de les empreses, els ajustos o actualitzacions a una instal lació energètica han de proporcionar al client un retorn, a curt o llarga termini, de la inversió que s’ha dut a terme. Tant l’energia consumida i l’energia a estalviar han de ser avaluats amb un criteri financer i per això, en els projectes de millorament i eficiència energètica, s’utilitza la taxa de retorn de la inversió (TIR) per avaluar la conveniència de la inversió. L’estalvi projectat d’energia, s’han de desenvolupar de manera que proporcioni un alt nivell de confiança. De fet, els inversors sovint demanen un estalvi garantit.

Si tens un gran consum energètic en el teu negoci. Si necessites ser més competitiu i disminuir despeses energètiques. Si a més et preocupa el teu planeta, DIP Enginyeria t’ofereix Auditoria Energètica que t’ajudarà a tenir un estalvi d’energia, a disminuir la factura elèctrica, gas o gasoil. A partir d’ara i en endavant les auditories energètiques ens ajudaran a utilitzar-la eficaçment per evitar grans despeses i reduir emissions de CO2 a l’atmosfera.

Els beneficis que DIP Enginyeria ofereix en l’Auditoria Energètica són:

  • Identificar on i com es consumeix l’energia i els factors que afectar aquest consum.
  • Quantificar aquests consums energètics de manera fiable.
  • Analitzar les pèrdues d’energia en les envoltants.
  • Analitzar els rendiments de les instal·lacions.
  • Detectar i avaluar les oportunitats d’estalvi i de millora de l’eficiència energètica.
  • Avaluar oportunitats de diversificació d’energies i la seva repercussió econòmica.
  • Analitzar la possibilitat d’utilitzar Energies Renovables
    .
  • Preparar un pla d’acció global de millora de l’eficiència energètica de l’edifici i les instal·lacions.

 

Si tens qualsevol dubte, pots trucar-nos 93 588 25 32  o omplir el nostre formulari de CONTACTE. Els nostres tècnics t’assessoraran en tot allò que necessitis.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?