Go to Top

Legalització Elèctrica Instrucció 10/2005, 3/2010 (9/2012)

En Dip Enginyeria t’oferim el servei de la redacció del projecte elèctric (memòria i esquemes unifilars) necessaris per tramitar la legalització de la instal·lació elèctrica segons la Instrucció 10/2005 – 3/2010 actualment derogades per la Instrucció 9/2012 d’una forma segura i econòmica.

Segons la Instrucció 10/2005, del 16-12-2005, de la Direcció general de l’Energia i Mines, es fixa un termini provisional per a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.

Les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió que d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, que estan sotmeses a inspeccions periòdiques són:

Legalització Elèctrica Instrucció 10/2005, 3/2010 (9/2012) Despacho Ingenieria Proyectos DIP

A posteriori apareix la Instrucció 3/2010, de 09-09-2010, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16-12-2005, relativa a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.

Actualment aquestes instruccions han vençut el seu termini, ia causa de la necessitat de molts edificis d’habitatges a realitzar la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), s’ha ampliat el termini, segons Instrucció 9/2012, per poder tramitar la legalització de les instal·lacions elèctriques existents segons normativa antiga, sense necessitat de realitzar una modificació completa de la instal·lació per poder legalitzar-la.

A continuació hi ha els passos que cal seguir per tramitar adequadament aquest tipus d’instal·lacions:

  1. Sol·licitar una inspecció periòdica amb un tècnic d’Indústria perquè emetin una acta conforme s’ha realitzat la inspecció i quedi reflectit tot allò que s’ha vist defectuós en la instal·lació .
  2. Realitzar , per part de l’enginyeria , el projecte elèctric que contingui com a mínim una memòria descriptiva de la instal·lació , el càlcul de línies i uns esquemes unifilars .
  3. Realitzar l’obra ( tots els canvis necessaris , per part de l’industrial ) per poder legalitzar la instal·lació elèctrica .
  4. Un cop realitzats els canvis , l’instal·lador o empresa instal·ladora , haurà de realitzar un contracte de manteniment , fent-se responsable de que aquesta instal·lació es manté en correcte funcionament durant el període que estipuli aquest contracte ( mínim 1 any ) .
  5. Per la seva banda l’enginyeria , de visar al col·legi d’enginyers el projecte elèctric , responsabilitzant-se que la instal·lació que hi ha, un cop realitzats els canvis , és correcta .
  6. Lliurar la documentació ( dit projecte i contracte de manteniment ) a l’empresa que ha realitzat la inspecció ( ECA , TÜV , etc . ) D’Indústria , per tancar l’expedient i obtenir la legalització de les instal·lacions elèctriques .

La data de sol·licitud d’aquest tipus d’instal·lacions es fixa fins el 19 de març del 2011 i el termini per arreglar les deficiències trobades durant la inspecció al 31 de Desembre de 2012, per a aquelles instal·lacions que segueixin acollides a la Instrucció 3/2010.

Per a les altres instal·lacions, que no hagin sol licitat la inspecció, podran acollir-se a la nova Instrucció 9/2012, per poder tramitar la legalització de la seva instal·lació elèctrica, si així ho determina l’ITE.

Si tens qualsevol dubte truca’ns o omple el formulari de CONTACTE, i ens posarem en contacte amb tu per poder oferir-te el millor servei.